ป้อนเลขประจำตัวประชาชนที่ต้องการค้นหาข้อมูล
  1. ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบโครงการรับตรง (สอบข้อเขียน) https://www.admission.kmutnb.ac.th/sites/default/files/2022-03/prakatsobraptong_0.pdf
  2. มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ https://www.admission.kmutnb.ac.th/sites/default/files/2022-03/prakatmattakansobraptong-covid_5.pdf
  3. แนวทางการจัดสอบสำหรับผู้สมัครสอบที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ช่วงการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ระหว่างวันเสาร์ที่ 26 และวันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2565 https://www.admission.kmutnb.ac.th/sites/default/files/2022-03/prakatforstudenttidCOVID_0.pdf
  4. แบบแสดงผลการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีการตรวจ ATK หรือ RT-PCR ภายใน 72 ชั่วโมง-สำหรับผู้เข้าสอบ (เริ่มตรวจตั้งแต่ 24 มีนาคม 2565) ผู้เข้าสอบทุกคนต้องแสดงเอกสารนี้ที่จุดคัดกรองในวันสอบ https://www.admission.kmutnb.ac.th/sites/default/files/2022-03/formcheckCovidforStudent_0.pdf
  5. แบบยืนยันข้อมูลเพื่อประเมินความเสี่ยงเบื้องต้น COVID-19 (สำหรับผู้เข้าสอบ) สำหรับการสอบคัดเลือกโครงการรับตรง (สอบข้อเขียน) กำหนดการสอบระหว่างวันที่ 26-27 มีนาคม 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6odx1SZTgKDE7UMW5pDUGi2c2DcJEyrLgsFYwu3xL_o3y7g/viewform
  6. แบบลงทะเบียนสำหรับผู้สมัครสอบที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับการสอบคัดเลือกโครงการรับตรง (สอบข้อเขียน) กำหนดการสอบระหว่างวันที่ 26-27 มีนาคม 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScv5I1cUjQ7nk9N_WiUawBJ0Ci3_U7GbsS2PfFyHL8f9wtCGg/viewform