คณะ สาขาวิชา จำนวนรับ จำนวนสมัคร อันดับการเลือก
อันดับ 1 อันดับ 2 อันดับ 3 อันดับ 4 อันดับ 5 อันดับ 6
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 03001 M เครื่องกล โปรแกรมภาษาไทย (ปกติรอบเช้า) 100 712 225 314 173 0 0 0
03002 E ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรมภาษาไทย (ปกติรอบเช้า) 55 702 406 185 111 0 0 0
03003 C โยธา โปรแกรมภาษาไทย (ปกติรอบเช้า) 40 598 173 179 246 0 0 0
03004 M เครื่องกล โปรแกรมภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษ) 15 116 26 44 46 0 0 0
03005 EP ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรมภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษ) 30 162 60 48 54 0 0 0
03006 C โยธา โปรแกรมภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษ) 15 92 17 37 38 0 0 0
รวม 255 2,382 907 807 668 0 0 0