คณะ สาขาวิชา จำนวนรับ จำนวนสมัคร อันดับการเลือก
อันดับ 1 อันดับ 2 อันดับ 3 อันดับ 4 อันดับ 5 อันดับ 6
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 03001 M สาขาเตรียมวิศวกรรมเครื่องกล โปรแกรมภาษาไทย (ปกติรอบเช้า) 125 452 144 206 102 0 0 0
03002 E สาขาเตรียมวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรมภาษาไทย (ปกติรอบเช้า) 69 501 272 147 82 0 0 0
03003 C สาขาเตรียมวิศวกรรมโยธา โปรแกรมภาษาไทย (ปกติรอบเช้า) 50 414 123 94 197 0 0 0
03004 M (EP) สาขาเตรียมวิศวกรรมเครื่องกล โปรแกรมภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษ) 19 69 15 32 22 0 0 0
03005 E (EP) สาขาเตรียมวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรมภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษ) 37 132 56 47 29 0 0 0
03006 C (EP) สาขาเตรียมวิศวกรรมโยธา โปรแกรมภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษ) 19 77 25 18 34 0 0 0
รวม 319 1,645 635 544 466 0 0 0