หมายเหตุ การกรอกข้อมูลคุณวุฒิการศึกษาของท่านในครั้งนี้ เพื่อตรวจสอบว่าคุณวุฒิการศึกษาของท่านจะสามารถสมัครเข้าศึกษาต่อในคณะ/วิทยาลัย/สาขาวิชาใดได้ ทั้งนี้ในการสมัครท่านจะต้องตรวจสอบคุณวุฒิ/คุณสมบัติทางการศึกษาจากประกาศ/ระเบียบการรับสมัครในโครงการที่ท่านประสงค์จะสมัครอีกครั้ง เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในแต่ละโครงการ