ระดับ โครงการ รอบ สาขาวิชา จำนวนที่เปิดรับ จำนวนสมัคร จำนวนมีสิทธิ์เข้าศึกษา จำนวนชำระเงิน จำนวนขึ้นทะเบียน
ปริญญาตรี 4 ปี/5 ปี โครงการผู้มีความสามารถดีเด่นด้านกีฬา/ศิลปวัฒนธรรม 1 01101 วิศวกรรมการผลิต (PE) 4 11 2 2 2
1 01103 วิศวกรรมเคมี (Ch.E) 3 16 3 3 3
1 01105 วิศวกรรมเครื่องกล (ME) 4 45 3 3 3
1 01106 วิศวกรรมการบินและอวกาศ (AE) 4 28 1 1 1
1 01108 วิศวกรรมไฟฟ้า แขนงวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง/แขนงวิศวกรรมควบคุมอัตโนมัติ (EE) 3 53 3 3 3
1 01109 วิศวกรรมไฟฟ้า แขนงวิศวกรรมโทรคมนาคม (EE) 3 15 2 2 2
1 01111 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (CprE) 3 42 1 1 1
1 01112 วิศวกรรมโยธา (CE) 3 67 1 1 1
1 01113 วิศวกรรมอุตสาหการ (IE) 3 27 2 2 2
1 01114 วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ (MHE) 3 4 0 0 0
1 01115 วิศวกรรมโลจิสติกส์ (LE) 3 43 4 4 4
1 01116 วิศวกรรมวัสดุ (MATE) 8 4 2 2 2
1 01118 วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรมและพลังงาน (IEE) 3 16 3 3 3
1 01119 วิศวกรรมเครื่องมือวัดและอัตโนมัติ (InAE) 3 0 0 0 0
ปริญญาตรี 4 ปี/5 ปี โครงการส่งเสริมเด็กดีมีคุณธรรม/โครงการนักเรียนทุนภาคใต้ 0 01101 วิศวกรรมการผลิต (PE) 0 0 1 1 1
0 01108 วิศวกรรมไฟฟ้า แขนงวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง/แขนงวิศวกรรมควบคุมอัตโนมัติ (EE) 0 0 1 1 1
0 01111 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (CprE) 0 0 1 1 1
0 01115 วิศวกรรมโลจิสติกส์ (LE) 0 0 1 1 1
ปริญญาตรี 4 ปี/5 ปี โครงการรับตรงสอบข้อเขียน (สำหรับผู้มีวุฒิ ม.3 ม.6 ปวช. และ ปวส.) 1 01101 วิศวกรรมการผลิต (PE) 60 180 33 33 33
1 01102 วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (E-RE) 20 67 9 9 9
1 01103 วิศวกรรมเคมี (Ch.E) 20 128 7 7 7
1 01105 วิศวกรรมเครื่องกล (ME) 15 106 12 12 12
1 01106 วิศวกรรมการบินและอวกาศ (AE) 5 25 5 5 5
1 01107 วิศวกรรมการบินและอวกาศ (หลักสูตรนานาชาติ) (I-AE) 10 1 0 0 0
1 01108 วิศวกรรมไฟฟ้า แขนงวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง/แขนงวิศวกรรมควบคุมอัตโนมัติ (EE) 30 648 17 17 17
1 01109 วิศวกรรมไฟฟ้า แขนงวิศวกรรมโทรคมนาคม (EE) 10 202 4 4 4
1 01110 วิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (E-EE) 20 54 10 10 10
1 01111 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (CprE) 20 670 14 14 14
1 01112 วิศวกรรมโยธา (CE) 30 781 19 18 18
1 01113 วิศวกรรมอุตสาหการ (IE) 0 0 1 1 1
1 01113 วิศวกรรมอุตสาหการ (IE) 35 316 20 20 19
1 01114 วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ (MHE) 20 47 9 9 9
1 01115 วิศวกรรมโลจิสติกส์ (LE) 20 278 12 10 10
1 01116 วิศวกรรมวัสดุ (MATE) 30 62 21 21 21
1 01118 วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรมและพลังงาน (IEE) 20 271 14 14 14
1 01119 วิศวกรรมเครื่องมือวัดและอัตโนมัติ (InAE) 20 18 9 9 9
1 01120 วิศวกรรมเครื่องกล เพื่อการออกแบบและนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) (I-ME) 10 3 0 0 0
1 01215 วิศวกรรมโลจิสติกส์ (สมทบพิเศษ) (LE) 20 107 8 8 8
1 01218 วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรมและพลังงาน (สมทบพิเศษ) (IEE) 30 124 20 20 20
ปริญญาตรี 4 ปี/5 ปี โครงการรับตรง สำหรับผู้มีวุฒิ ปวช./ปวส. 1 01119 วิศวกรรมเครื่องมือวัดและอัตโนมัติ (InAE) 5 3 2 2 2
1 01218 วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรมและพลังงาน (สมทบพิเศษ) (IEE) 3 7 2 2 2
ปริญญาตรี 4 ปี/5 ปี โครงการรับตรง สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 1 01102 วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (E-RE) 0 0 1 1 1
1 01107 วิศวกรรมการบินและอวกาศ (หลักสูตรนานาชาติ) (I-AE) 30 6 0 0 0
1 01113 วิศวกรรมอุตสาหการ (IE) 20 220 18 18 18
1 01116 วิศวกรรมวัสดุ (MATE) 30 69 27 26 26
1 01119 วิศวกรรมเครื่องมือวัดและอัตโนมัติ (InAE) 5 3 1 1 1
1 01120 วิศวกรรมเครื่องกล เพื่อการออกแบบและนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) (I-ME) 30 8 0 0 0
1 01212 วิศวกรรมโยธา (สมทบพิเศษ) (CE) 20 185 18 18 18
1 01218 วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรมและพลังงาน (สมทบพิเศษ) (IEE) 3 67 5 5 5
2 01101 วิศวกรรมการผลิต (PE) 20 64 49 44 44
2 01102 วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (E-RE) 15 6 2 1 1
ปริญญาตรี 4 ปี/5 ปี โครงการคัดเลือกตรงเพื่อกระจายโอกาสสำหรับผู้เรียนดีระดับ ปวช. และระดับ ปวส. 1 01119 วิศวกรรมเครื่องมือวัดและอัตโนมัติ (InAE) 5 12 4 3 3
1 01218 วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรมและพลังงาน (สมทบพิเศษ) (IEE) 10 31 8 5 5
ปริญญาตรี 4 ปี/5 ปี การคัดเลือกผ่านระบบกลาง Admissions 1 01101 วิศวกรรมการผลิต (PE) 30 0 29 27 27
1 01101 วิศวกรรมการผลิต (PE) 0 0 1 1 1
1 01102 วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (E-RE) 10 0 3 3 3
1 01103 วิศวกรรมเคมี (Ch.E) 20 0 19 19 19
1 01105 วิศวกรรมเครื่องกล (ME) 25 0 23 23 23
1 01106 วิศวกรรมการบินและอวกาศ (AE) 25 0 21 20 19
1 01107 วิศวกรรมการบินและอวกาศ (หลักสูตรนานาชาติ) (I-AE) 30 0 11 10 10
1 01108 วิศวกรรมไฟฟ้า แขนงวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง/แขนงวิศวกรรมควบคุมอัตโนมัติ (EE) 30 0 27 24 24
1 01109 วิศวกรรมไฟฟ้า แขนงวิศวกรรมโทรคมนาคม (EE) 25 0 21 19 19
1 01110 วิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (E-EE) 35 0 29 24 24
1 01111 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (CprE) 5 0 5 5 5
1 01113 วิศวกรรมอุตสาหการ (IE) 10 0 8 7 7
1 01114 วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ (MHE) 15 0 12 11 11
1 01115 วิศวกรรมโลจิสติกส์ (LE) 15 0 14 14 14
1 01116 วิศวกรรมวัสดุ (MATE) 30 0 24 24 24
1 01118 วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรมและพลังงาน (IEE) 10 0 10 10 10
1 01119 วิศวกรรมเครื่องมือวัดและอัตโนมัติ (InAE) 10 0 6 6 6
1 01120 วิศวกรรมเครื่องกล เพื่อการออกแบบและนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) (I-ME) 30 0 9 9 9
1 01212 วิศวกรรมโยธา (สมทบพิเศษ) (CE) 40 0 36 34 34
1 01215 วิศวกรรมโลจิสติกส์ (สมทบพิเศษ) (LE) 15 0 14 13 12
1 01218 วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรมและพลังงาน (สมทบพิเศษ) (IEE) 5 0 5 5 5
ปริญญาตรี 4 ปี/5 ปี โครงการคัดเลือกตรงใช้คะแนน TGAT/TPAT 1 01110 วิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (E-EE) 5 100 1 1 1
1 01116 วิศวกรรมวัสดุ (MATE) 20 165 2 2 2
1 01119 วิศวกรรมเครื่องมือวัดและอัตโนมัติ (InAE) 5 11 1 1 1
ปริญญาตรี 4 ปี/5 ปี โครงการโควตาเรียนดี สำหรับผู้กำลังศึกษาที่โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. 0 01105 วิศวกรรมเครื่องกล (ME) 0 0 1 1 1
1 01101 วิศวกรรมการผลิต (PE) 25 15 14 14 14
1 01102 วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (E-RE) 10 11 8 8 8
1 01103 วิศวกรรมเคมี (Ch.E) 20 14 13 13 13
1 01105 วิศวกรรมเครื่องกล (ME) 30 33 30 30 30
1 01106 วิศวกรรมการบินและอวกาศ (AE) 10 3 2 2 2
1 01107 วิศวกรรมการบินและอวกาศ (หลักสูตรนานาชาติ) (I-AE) 10 0 0 0 0
1 01108 วิศวกรรมไฟฟ้า แขนงวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง/แขนงวิศวกรรมควบคุมอัตโนมัติ (EE) 30 30 24 23 22
1 01109 วิศวกรรมไฟฟ้า แขนงวิศวกรรมโทรคมนาคม (EE) 15 0 0 0 0
1 01110 วิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (E-EE) 10 2 0 0 0
1 01111 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (CprE) 15 12 5 4 3
1 01112 วิศวกรรมโยธา (CE) 35 36 24 24 24
1 01113 วิศวกรรมอุตสาหการ (IE) 40 39 32 32 30
1 01114 วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ (MHE) 10 1 1 1 1
1 01115 วิศวกรรมโลจิสติกส์ (LE) 10 4 2 2 2
1 01116 วิศวกรรมวัสดุ (MATE) 10 1 1 1 1
1 01117 วิศวกรรมวัสดุเชิงนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) (I-IME) 5 0 0 0 0
1 01118 วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรมและพลังงาน (IEE) 5 9 8 8 8
1 01120 วิศวกรรมเครื่องกล เพื่อการออกแบบและนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) (I-ME) 10 0 0 0 0
1 01215 วิศวกรรมโลจิสติกส์ (สมทบพิเศษ) (LE) 10 26 0 0 0
ปริญญาตรี 4 ปี/5 ปี โครงการ Portfolio 0 01108 วิศวกรรมไฟฟ้า แขนงวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง/แขนงวิศวกรรมควบคุมอัตโนมัติ (EE) 0 0 3 3 3
0 01114 วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ (MHE) 0 0 1 1 1
0 01115 วิศวกรรมโลจิสติกส์ (LE) 0 0 1 1 1
0 01116 วิศวกรรมวัสดุ (MATE) 0 0 1 1 1
0 01118 วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรมและพลังงาน (IEE) 0 0 1 1 1
1 01101 วิศวกรรมการผลิต (PE) 25 130 19 19 19
1 01102 วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (E-RE) 10 51 3 3 3
1 01103 วิศวกรรมเคมี (Ch.E) 20 170 25 23 23
1 01105 วิศวกรรมเครื่องกล (ME) 40 281 15 15 15
1 01106 วิศวกรรมการบินและอวกาศ (AE) 25 80 15 15 15
1 01107 วิศวกรรมการบินและอวกาศ (หลักสูตรนานาชาติ) (I-AE) 10 7 3 3 3
1 01108 วิศวกรรมไฟฟ้า แขนงวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง/แขนงวิศวกรรมควบคุมอัตโนมัติ (EE) 20 278 10 10 10
1 01109 วิศวกรรมไฟฟ้า แขนงวิศวกรรมโทรคมนาคม (EE) 15 44 11 11 11
1 01110 วิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (E-EE) 15 8 4 4 4
1 01111 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (CprE) 10 437 13 13 13
1 01112 วิศวกรรมโยธา (CE) 15 359 14 14 14
1 01114 วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ (MHE) 20 16 11 11 11
1 01115 วิศวกรรมโลจิสติกส์ (LE) 20 183 25 23 22
1 01116 วิศวกรรมวัสดุ (MATE) 20 21 13 12 12
1 01118 วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรมและพลังงาน (IEE) 10 65 9 9 9
1 01119 วิศวกรรมเครื่องมือวัดและอัตโนมัติ (InAE) 15 8 5 5 5
1 01120 วิศวกรรมเครื่องกล เพื่อการออกแบบและนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) (I-ME) 10 1 1 1 1
1 01215 วิศวกรรมโลจิสติกส์ (สมทบพิเศษ) (LE) 20 246 4 4 4
2 01107 วิศวกรรมการบินและอวกาศ (หลักสูตรนานาชาติ) (I-AE) 10 23 1 1 1
2 01114 วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ (MHE) 20 60 16 16 16
2 01116 วิศวกรรมวัสดุ (MATE) 10 49 15 15 15
2 01119 วิศวกรรมเครื่องมือวัดและอัตโนมัติ (InAE) 10 8 2 2 2
2 01120 วิศวกรรมเครื่องกล เพื่อการออกแบบและนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) (I-ME) 10 16 0 0 0
2 01215 วิศวกรรมโลจิสติกส์ (สมทบพิเศษ) (LE) 20 112 16 14 14
ปริญญาตรี 4 ปี/5 ปี โครงการโควตาเรียนดีคณะวิศวฯให้สถานศึกษาภายนอก 0 01105 วิศวกรรมเครื่องกล (ME) 0 0 2 2 2
0 01106 วิศวกรรมการบินและอวกาศ (AE) 0 0 1 1 1
0 01108 วิศวกรรมไฟฟ้า แขนงวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง/แขนงวิศวกรรมควบคุมอัตโนมัติ (EE) 0 0 2 2 2
0 01111 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (CprE) 0 0 2 2 2
0 01112 วิศวกรรมโยธา (CE) 0 0 6 6 6
0 01113 วิศวกรรมอุตสาหการ (IE) 0 0 1 1 1
0 01115 วิศวกรรมโลจิสติกส์ (LE) 0 0 4 4 4
0 01116 วิศวกรรมวัสดุ (MATE) 0 0 2 2 2
0 01118 วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรมและพลังงาน (IEE) 0 0 5 5 5
0 01119 วิศวกรรมเครื่องมือวัดและอัตโนมัติ (InAE) 0 0 3 3 3
ปริญญาตรี 4 ปี/5 ปี โครงการรับตรงใช้คะแนน A-Level 1 01116 วิศวกรรมวัสดุ (MATE) 10 38 0 0 0
ปริญญาตรี 4 ปี/5 ปี โครงการรับนักศึกษาเรียนดีจากบุตรของบุคลากร มจพ. หรือของศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 01101 วิศวกรรมการผลิต (PE) 2 0 0 0 0
1 01105 วิศวกรรมเครื่องกล (ME) 2 2 1 1 1
1 01106 วิศวกรรมการบินและอวกาศ (AE) 2 0 0 0 0
1 01107 วิศวกรรมการบินและอวกาศ (หลักสูตรนานาชาติ) (I-AE) 2 2 1 1 1
1 01113 วิศวกรรมอุตสาหการ (IE) 2 4 3 3 3
1 01116 วิศวกรรมวัสดุ (MATE) 10 1 1 0 0
1 01118 วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรมและพลังงาน (IEE) 2 0 0 0 0
1 01119 วิศวกรรมเครื่องมือวัดและอัตโนมัติ (InAE) 2 0 0 0 0
1 01120 วิศวกรรมเครื่องกล เพื่อการออกแบบและนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) (I-ME) 2 0 0 0 0
ปริญญาตรี 4 ปี/5 ปี โครงการรับนักศึกษาเพื่อส่งเสริมการสร้างผู้ประกอบการหรือนวัตกร คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 01101 วิศวกรรมการผลิต (PE) 2 5 0 0 0
1 01105 วิศวกรรมเครื่องกล (ME) 2 17 0 0 0
1 01106 วิศวกรรมการบินและอวกาศ (AE) 2 5 0 0 0
1 01107 วิศวกรรมการบินและอวกาศ (หลักสูตรนานาชาติ) (I-AE) 2 1 0 0 0
1 01113 วิศวกรรมอุตสาหการ (IE) 2 9 1 1 1
1 01120 วิศวกรรมเครื่องกล เพื่อการออกแบบและนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) (I-ME) 2 3 0 0 0
ปริญญาตรี 4 ปี/5 ปี การคัดเลือกผ่านระบบกลาง Admissionsสำหรับวุฒิอาชีวศึกษา 1 01108 วิศวกรรมไฟฟ้า แขนงวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง/แขนงวิศวกรรมควบคุมอัตโนมัติ (EE) 0 0 2 2 2
1 01109 วิศวกรรมไฟฟ้า แขนงวิศวกรรมโทรคมนาคม (EE) 0 0 3 3 3
1 01110 วิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (E-EE) 0 0 3 2 2
1 01114 วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ (MHE) 0 0 1 1 1
ปริญญาตรี 4 ปี/5 ปี โครงการผู้มีความสามารถดีเด่นด้านนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ 1 01101 วิศวกรรมการผลิต (PE) 4 7 0 0 0
1 01113 วิศวกรรมอุตสาหการ (IE) 5 17 4 4 4
1 01114 วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ (MHE) 2 0 0 0 0
1 01115 วิศวกรรมโลจิสติกส์ (LE) 2 1 0 0 0
1 01116 วิศวกรรมวัสดุ (MATE) 2 0 0 0 0
1 01118 วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรมและพลังงาน (IEE) 2 11 2 2 2
1 01119 วิศวกรรมเครื่องมือวัดและอัตโนมัติ (InAE) 2 0 0 0 0
1 01215 วิศวกรรมโลจิสติกส์ (สมทบพิเศษ) (LE) 2 10 0 0 0
ปริญญาตรี 4 ปี/5 ปี โครงการผู้มีความสามารถดีเด่นด้านหุ่นยนต์ 1 01101 วิศวกรรมการผลิต (PE) 4 15 3 3 3
1 01102 วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (E-RE) 6 9 1 1 1
1 01114 วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ (MHE) 2 0 0 0 0
1 01115 วิศวกรรมโลจิสติกส์ (LE) 2 3 3 3 3
1 01118 วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรมและพลังงาน (IEE) 2 3 1 1 1
1 01119 วิศวกรรมเครื่องมือวัดและอัตโนมัติ (InAE) 2 1 1 1 1
1 01215 วิศวกรรมโลจิสติกส์ (สมทบพิเศษ) (LE) 2 10 0 0 0
ปริญญาตรี 4 ปี/5 ปี โครงการ non-TCAS 0 01102 วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (E-RE) 0 0 4 4 3
0 01102 วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (E-RE) 0 0 1 1 1
0 01107 วิศวกรรมการบินและอวกาศ (หลักสูตรนานาชาติ) (I-AE) 0 0 8 5 5
0 01110 วิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (E-EE) 0 0 8 5 3
0 01120 วิศวกรรมเครื่องกล เพื่อการออกแบบและนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) (I-ME) 0 0 7 5 4
รวมทั้งหมด 1,935 8,479 1,252 1,200 1,188