คณะ สาขาวิชา จำนวนรับ จำนวนสมัคร อันดับการเลือก
อันดับ 1 อันดับ 2 อันดับ 3 อันดับ 4 อันดับ 5 อันดับ 6
รวม 0 1,645 635 544 466 0 0 0