คณะ สาขาวิชา จำนวนรับ จำนวนสมัคร อันดับการเลือก
อันดับ 1 อันดับ 2 อันดับ 3 อันดับ 4 อันดับ 5 อันดับ 6
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 03001 M เครื่องกล โปรแกรมภาษาไทย (ปกติรอบเช้า) 100 1,028 330 415 283 0 0 0
03002 E ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรมภาษาไทย (ปกติรอบเช้า) 55 1,093 589 342 162 0 0 0
03003 C โยธา โปรแกรมภาษาไทย (ปกติรอบเช้า) 40 870 247 234 389 0 0 0
03004 M เครื่องกล โปรแกรมภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษ) 15 209 56 68 85 0 0 0
03005 EP ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรมภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษ) 30 280 101 96 83 0 0 0
03006 C โยธา โปรแกรมภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษ) 15 141 28 58 55 0 0 0
รวม 255 3,621 1,351 1,213 1,057 0 0 0