ให้ผู้สมัครกรอกชื่อผู้ใช้ตามเลขประจำตัวประชาชน และอีเมล์ ที่ผู้สมัครกรอกตอนลงทะเบียนสมัครเรียน