กำหนดการรับสมัคร

โครงการวันเริ่มต้นวันสิ้นสุด
โครงการโควตาเรียนดี คณะอุตสาหกรรมเกษตร 1 ต.ค. 6515 ม.ค. 66
โครงการโควตาเรียนดี คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม 1 พ.ย. 6515 ม.ค. 66
โครงการโควตาเรียนดีรอบที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 1 ธ.ค. 6515 ม.ค. 66
โครงการโควตาเรียนดีรอบที่ 2 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล 1 ธ.ค. 6515 ม.ค. 66
โครงการโควตาเรียนดีรอบที่ 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 1 ธ.ค. 6515 ม.ค. 66
โครงการโควตาเรียนดีรอบที่ 2 คณะบริหารธุรกิจ 1 ธ.ค. 6515 ม.ค. 66
โครงการโควตาเรียนดีรอบที่ 2 คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม 1 ธ.ค. 6515 ม.ค. 66
โครงการโควตาเรียนดีรอบที่ 2 คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ 1 ธ.ค. 6515 ม.ค. 66
โครงการโควตาเรียนดีรอบที่ 2 อุทยานเทคโนโลยี 1 ธ.ค. 6515 ม.ค. 66
โครงการโควตาพื้นที่รอบที่ 2 คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ 1 ธ.ค. 6515 ม.ค. 66
โครงการโควตาพื้นที่ภาคตะวันออก คณะบริหารธุรกิจ 1 ธ.ค. 6515 ม.ค. 66
โครงการโควตาพื้นที่ภาคตะวันออก อุทยานเทคโนโลยี 1 ธ.ค. 6515 ม.ค. 66
โครงการโควตาโรงเรียนเครือข่าย คณะอุตสาหกรรมเกษตร 1 ต.ค. 6515 ม.ค. 66
โครงการโควตาโรงเรียนเครือข่ายรอบที่ 2 คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ 1 ธ.ค. 6515 ม.ค. 66
โครงการผู้มีความสามารถดีเด่นด้านกีฬา/ศิลปวัฒนธรรม 10 ต.ค. 6520 ม.ค. 66
โครงการรับตรงสอบข้อเขียน (สำหรับผู้มีวุฒิ ม.3 ม.6 ปวช. และ ปวส.) 1 ธ.ค. 6528 ก.พ. 66
โครงการโอลิมปิกวิชาการรอบที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 1 ธ.ค. 6515 ม.ค. 66
โครงการโควตาเรียนดี สำหรับผู้กำลังศึกษาที่โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 ธ.ค. 6510 ม.ค. 66
โครงการโควตาเรียนดี สำหรับผู้กำลังศึกษาที่โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ มจพ.รอบที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 1 ธ.ค. 6515 ม.ค. 66
โครงการ Portfolio คณะอุตสาหกรรมเกษตร 1 ต.ค. 6515 ม.ค. 66
โครงการ Portfolio คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ 1 ต.ค. 6515 ม.ค. 66
โครงการ Portfolioรอบที่ 2 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 1 ธ.ค. 6515 ม.ค. 66
โครงการ Portfolioรอบที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 1 ธ.ค. 6515 ม.ค. 66
โครงการ Portfolioรอบที่ 2 คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม 1 ธ.ค. 6515 ม.ค. 66
โครงการ Portfolioรอบที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม 1 ธ.ค. 6515 ม.ค. 66
โครงการ Portfolioรอบที่ 2 คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ 1 ธ.ค. 6515 ม.ค. 66
โครงการโควตาพื้นที่ระยอง คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 1 ธ.ค. 6515 ม.ค. 66
โครงการโควตาพื้นที่ระยอง คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม 1 ธ.ค. 6512 ธ.ค. 65
โครงการโควตาพื้นที่ระยอง คณะบริหารธุรกิจ 1 ธ.ค. 6512 ธ.ค. 65
โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกองบัญชาการกองทัพไทยกับคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์รอบที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 1 ธ.ค. 6515 ม.ค. 66
โครงการต่อยอด ปวส. คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการรอบที่ 2 คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ 1 ธ.ค. 6515 ม.ค. 66
โครงการโควตาผลิตบัณฑิตเพื่อรองรับอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่ EECรอบที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม 1 ธ.ค. 6515 ม.ค. 66
โครงการโควตา MOU รอบที่ 2 คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ 1 ธ.ค. 6515 ม.ค. 66
โควตาบุตรข้าราชการ คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม 1 ธ.ค. 6515 ม.ค. 66
โควตาเทคโนโลยีเพื่อชุมชน คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม 1 ธ.ค. 6515 ม.ค. 66
โควตาเด็กดีมีที่เรียน คณะอุตสาหกรรมเกษตร 1 ต.ค. 6515 ม.ค. 66
โควตาเรียนดี TCAS รอบที่ 2 วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยนานาชาติ 1 ธ.ค. 6522 ม.ค. 66
โควตาพื้นที่ TCAS รอบที่ 2 คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ 1 ธ.ค. 6515 ม.ค. 66
โควตาโรงเรียนเครือข่าย 2 คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ/คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ 1 ธ.ค. 6515 ม.ค. 66
โควตา MOU 2 คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ 1 ธ.ค. 6515 ม.ค. 66
โควตาต่อยอด ปวส. 2 คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ 1 ธ.ค. 6515 ม.ค. 66
โควตาตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างจังหวัดสตูล/บุรีรัมย์/ยโสธร/นครสวรรค์ กับคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ รอบที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 1 ธ.ค. 6515 ม.ค. 66
โควตาเพชรอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร 1 ต.ค. 6510 ม.ค. 66
โควตาบุตรบุคลากรและศิษย์เก่า มจพ.รอบที่ 2 คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ 1 ธ.ค. 6515 ม.ค. 66
โควตาตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างโรงเรียนศรีบุณยานนท์ กับคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ รอบที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 1 ธ.ค. 6515 ม.ค. 66
โครงการผู้มีความสามารถดีเด่นด้านนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 พ.ย. 6515 ธ.ค. 65
โครงการผู้มีความสามารถดีเด่นด้านนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 1 พ.ย. 6515 ธ.ค. 65
โครงการผู้มีความสามารถดีเด่นด้านนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 พ.ย. 6515 ธ.ค. 65
โครงการผู้มีความสามารถดีเด่นด้านนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 1 พ.ย. 6515 ธ.ค. 65
โครงการผู้มีความสามารถดีเด่นด้านนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 1 พ.ย. 6515 ธ.ค. 65
โครงการผู้มีความสามารถดีเด่นด้านนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม 1 พ.ย. 6515 ธ.ค. 65
โครงการผู้มีความสามารถดีเด่นด้านนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ 1 พ.ย. 6515 ธ.ค. 65
โครงการผู้มีความสามารถดีเด่นด้านนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 1 พ.ย. 6515 ธ.ค. 65
โครงการผู้มีความสามารถดีเด่นด้านหุ่นยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 พ.ย. 6515 ธ.ค. 65
โครงการผู้มีความสามารถดีเด่นด้านหุ่นยนต์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 1 พ.ย. 6515 ธ.ค. 65
โครงการผู้มีความสามารถดีเด่นด้านหุ่นยนต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 พ.ย. 6515 ธ.ค. 65
โครงการผู้มีความสามารถดีเด่นด้านหุ่นยนต์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 1 พ.ย. 6515 ธ.ค. 65
โครงการผู้มีความสามารถดีเด่นด้านหุ่นยนต์ คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม 1 พ.ย. 6515 ธ.ค. 65
โครงการผู้มีความสามารถดีเด่นด้านหุ่นยนต์ คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ 1 พ.ย. 6515 ธ.ค. 65
โครงการผู้มีความสามารถดีเด่นด้านหุ่นยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 1 พ.ย. 6515 ธ.ค. 65
โควตาตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างจังหวัดสมุทรปราการ กับคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 1 ธ.ค. 6515 ม.ค. 66

ขั้นตอนการสมัคร

 1. อ่านข้อมูลการรับสมัครนักศึกษา จากประกาศรับสมัครของคณะ/วิทยาลัย หรือระเบียบการรับสมัคร
 2. หากยังไม่มีบัญชีผู้ใช้ ให้คลิ๊ก “สร้างบัญชีผู้ใช้” ก่อนเข้าสู่ระบบรับสมัคร
 3. กรอกข้อมูลการสมัคร ให้ครบถ้วน ตรงตามความเป็นจริง และให้ตรวจสอบความถูกต้องก่อนบันทึกข้อมูล
 4. ชำระเงินค่าสมัครได้ที่ธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารไทยพาณิชย์
 5. พิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน ผู้สมัครต้องชำระเงินค่าสมัครที่ธนาคารภายในวันที่กำหนดไว้ในใบแจ้งการชำระเงิน
 6. ชำระเงินค่าสมัครสอบที่ธนาคารที่ธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขา ภายในวันที่ที่ระบุไว้ในใบแจ้งการชำระเงินค่าสมัคร การสมัครจะสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครชำระเงินตามกำหนดเวลาในใบแจ้งการชำระเงินค่าสมัคร หากผู้สมัครไม่ได้ชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนดตามใบแจ้งการชำระเงินค่าสมัคร กรณีที่ยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาการสมัครผู้สมัครสามารถกรอกข้อมูลการสมัครใหม่ได้อีกครั้ง กรณีสิ้นสุดระยะเวลาการสมัคร ถือว่าผู้สมัครไม่ประสงค์จะสมัคร และจะเรียกร้องสิทธิใดๆ จากมหาวิทยาลัยไม่ได้
 7. ตรวจสอบสถานะการสมัครผู้สมัครสามารถตรวจสอบสถานะการสมัคร หลังจากชำระเงินแล้ว 3 วันทำการถัดไปหลังจากวันที่สมัคร
 8. พิมพ์ใบหลักฐานแสดงการสมัครเพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงในวันที่สอบสัมภาษณ์ และใช้ติดต่อกับมหาวิทยาลัย ในใบหลักฐานการสมัครจะปรากฏข้อมูล เลขที่สมัคร เลขที่นั่งสอบ สถานที่สอบ

มีปัญหาการสมัคร/สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

กลุ่มงานรับเข้าศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 1626, 1627
อีเมล์ admission@op.kmutnb.ac.th
Facebook กลุ่มงานรับเข้าศึกษา มจพ.

ขั้นตอนการสมัคร

 1. อ่านข้อมูลการรับสมัครนักศึกษา จากประกาศรับสมัครของคณะ/วิทยาลัย หรือระเบียบการรับสมัคร
 2. ลงทะเบียนเพื่อการสมัครผ่านระบบการรับนักศึกษาออนไลน์ ผู้สมัครลงทะเบียนได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น
 3. กรอกข้อมูลการสมัคร พร้อมแนบไฟล์เอกสารประกอบการสมัคร ให้ครบถ้วน ตรงตามความเป็นจริง และให้ตรวจสอบความถูกต้องก่อนบันทึกข้อมูล
 4. ชำระเงินค่าสมัครได้ที่ธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารไทยพาณิชย์
 5. พิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน ผู้สมัครต้องชำระเงินค่าสมัครที่ธนาคารภายในวันที่กำหนดไว้ในใบแจ้งการชำระเงิน
 6. ชำระเงินค่าสมัครสอบที่ธนาคารที่ธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขา ภายในวันที่ที่ระบุไว้ในใบแจ้งการชำระเงินค่าสมัคร การสมัครจะสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครชำระเงินตามกำหนดเวลาในใบแจ้งการชำระเงินค่าสมัคร หากผู้สมัครไม่ได้ชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนดตามใบแจ้งการชำระเงินค่าสมัคร กรณีที่ยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาการสมัครผู้สมัครสามารถกรอกข้อมูลการสมัครใหม่ได้อีกครั้ง กรณีสิ้นสุดระยะเวลาการสมัคร ถือว่าผู้สมัครไม่ประสงค์จะสมัคร และจะเรียกร้องสิทธิใดๆ จากมหาวิทยาลัยไม่ได้
 7. ตรวจสอบสถานะการสมัครผู้สมัครสามารถตรวจสอบสถานะการสมัคร หลังจากชำระเงินแล้ว 3 วันทำการถัดไปหลังจากวันที่สมัคร
 8. พิมพ์ใบหลักฐานแสดงการสมัครเพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงในวันที่สอบสัมภาษณ์ และใช้ติดต่อกับมหาวิทยาลัย ในใบหลักฐานการสมัครจะปรากฏข้อมูล เลขที่สมัคร เลขที่นั่งสอบ สถานที่สอบ

สอบถามรายละเอียด

กลุ่มงานรับเข้าศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 1626, 1627
อีเมล์ admission@kmutnb.ac.th