กำหนดการรับสมัคร

โครงการวันเริ่มต้นวันสิ้นสุด
โครงการรับตรง สำหรับผู้มีวุฒิ ปวช./ปวส. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 20 พ.ค. 6615 มิ.ย. 66
โครงการรับตรง สำหรับผู้มีวุฒิ ปวช./ปวส. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 20 พ.ค. 6615 มิ.ย. 66
โครงการรับตรง สำหรับผู้มีวุฒิ ปวช./ปวส. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 20 พ.ค. 6615 มิ.ย. 66
โครงการรับตรง สำหรับผู้มีวุฒิ ปวช./ปวส. คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 20 พ.ค. 6615 มิ.ย. 66
โครงการรับตรง สำหรับผู้มีวุฒิ ปวช./ปวส. คณะอุตสาหกรรมเกษตร 20 พ.ค. 6615 มิ.ย. 66
โครงการรับตรง สำหรับผู้มีวุฒิ ปวช./ปวส. คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม 20 พ.ค. 6615 มิ.ย. 66
โครงการรับตรง สำหรับผู้มีวุฒิ ปวช./ปวส. คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ 20 พ.ค. 6615 มิ.ย. 66
โครงการรับตรง สำหรับผู้มีวุฒิ ปวช./ปวส. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 20 พ.ค. 6615 มิ.ย. 66
โครงการรับตรง สำหรับผู้มีวุฒิ ปวช./ปวส. คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม 20 พ.ค. 6615 มิ.ย. 66
โครงการรับตรง สำหรับผู้มีวุฒิ ปวช./ปวส. คณะบริหารธุรกิจ 20 พ.ค. 6615 มิ.ย. 66
โครงการรับตรง สำหรับผู้มีวุฒิ ปวช./ปวส. คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม 20 พ.ค. 6615 มิ.ย. 66
โครงการรับตรง สำหรับผู้มีวุฒิ ปวช./ปวส. คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ 20 พ.ค. 6615 มิ.ย. 66
โครงการรับตรง สำหรับผู้มีวุฒิ ปวช./ปวส. อุทยานเทคโนโลยี 20 พ.ค. 6615 มิ.ย. 66
โครงการรับตรง สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 รอบที่ 2 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 3 มิ.ย. 6610 มิ.ย. 66
โครงการรับตรง สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 รอบที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 3 มิ.ย. 6610 มิ.ย. 66
โครงการรับตรง สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 รอบที่ 2 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 3 มิ.ย. 6610 มิ.ย. 66
โครงการรับตรง สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 รอบที่ 2 คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม 3 มิ.ย. 6610 มิ.ย. 66
โครงการรับตรง สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 รอบที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม 3 มิ.ย. 6610 มิ.ย. 66
โครงการรับตรง สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 รอบที่ 2 คณะบริหารธุรกิจ 3 มิ.ย. 6610 มิ.ย. 66
โครงการรับตรง สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 รอบที่ 2 คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม 3 มิ.ย. 6610 มิ.ย. 66
โครงการรับตรง สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 รอบที่ 2 คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ 3 มิ.ย. 6610 มิ.ย. 66
โครงการรับตรง สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 รอบที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 3 มิ.ย. 6615 มิ.ย. 66
โครงการโควตาผลิตบัณฑิตเพื่อรองรับอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่ EEC รอบที่ 5 คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม 29 พ.ค. 6611 มิ.ย. 66
โครงการรับนักศึกษา TCAS รอบที่ 4 วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยนานาชาติ 15 พ.ค. 6610 มิ.ย. 66
โครงการรับนักศึกษา TCAS รอบที่ 4 โดยใช้คะแนน TGAT/TPAT หรือ A-Level วิทยาลัยนานาชาติ 15 พ.ค. 6610 มิ.ย. 66

ขั้นตอนการสมัคร

 1. อ่านข้อมูลการรับสมัครนักศึกษา จากประกาศรับสมัครของคณะ/วิทยาลัย หรือระเบียบการรับสมัคร
 2. หากยังไม่มีบัญชีผู้ใช้ ให้คลิ๊ก “สร้างบัญชีผู้ใช้” ก่อนเข้าสู่ระบบรับสมัคร
 3. กรอกข้อมูลการสมัคร ให้ครบถ้วน ตรงตามความเป็นจริง และให้ตรวจสอบความถูกต้องก่อนบันทึกข้อมูล
 4. ชำระเงินค่าสมัครได้ที่ธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารไทยพาณิชย์
 5. พิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน ผู้สมัครต้องชำระเงินค่าสมัครที่ธนาคารภายในวันที่กำหนดไว้ในใบแจ้งการชำระเงิน
 6. ชำระเงินค่าสมัครสอบที่ธนาคารที่ธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขา ภายในวันที่ที่ระบุไว้ในใบแจ้งการชำระเงินค่าสมัคร การสมัครจะสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครชำระเงินตามกำหนดเวลาในใบแจ้งการชำระเงินค่าสมัคร หากผู้สมัครไม่ได้ชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนดตามใบแจ้งการชำระเงินค่าสมัคร กรณีที่ยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาการสมัครผู้สมัครสามารถกรอกข้อมูลการสมัครใหม่ได้อีกครั้ง กรณีสิ้นสุดระยะเวลาการสมัคร ถือว่าผู้สมัครไม่ประสงค์จะสมัคร และจะเรียกร้องสิทธิใดๆ จากมหาวิทยาลัยไม่ได้
 7. ตรวจสอบสถานะการสมัครผู้สมัครสามารถตรวจสอบสถานะการสมัคร หลังจากชำระเงินแล้ว 3 วันทำการถัดไปหลังจากวันที่สมัคร
 8. พิมพ์ใบหลักฐานแสดงการสมัครเพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงในวันที่สอบสัมภาษณ์ และใช้ติดต่อกับมหาวิทยาลัย ในใบหลักฐานการสมัครจะปรากฏข้อมูล เลขที่สมัคร เลขที่นั่งสอบ สถานที่สอบ

มีปัญหาการสมัคร/สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

กลุ่มงานรับเข้าศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 1626, 1627
อีเมล์ admission@op.kmutnb.ac.th
Facebook กลุ่มงานรับเข้าศึกษา มจพ.

ขั้นตอนการสมัคร

 1. อ่านข้อมูลการรับสมัครนักศึกษา จากประกาศรับสมัครของคณะ/วิทยาลัย หรือระเบียบการรับสมัคร
 2. ลงทะเบียนเพื่อการสมัครผ่านระบบการรับนักศึกษาออนไลน์ ผู้สมัครลงทะเบียนได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น
 3. กรอกข้อมูลการสมัคร พร้อมแนบไฟล์เอกสารประกอบการสมัคร ให้ครบถ้วน ตรงตามความเป็นจริง และให้ตรวจสอบความถูกต้องก่อนบันทึกข้อมูล
 4. ชำระเงินค่าสมัครได้ที่ธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารไทยพาณิชย์
 5. พิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน ผู้สมัครต้องชำระเงินค่าสมัครที่ธนาคารภายในวันที่กำหนดไว้ในใบแจ้งการชำระเงิน
 6. ชำระเงินค่าสมัครสอบที่ธนาคารที่ธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขา ภายในวันที่ที่ระบุไว้ในใบแจ้งการชำระเงินค่าสมัคร การสมัครจะสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครชำระเงินตามกำหนดเวลาในใบแจ้งการชำระเงินค่าสมัคร หากผู้สมัครไม่ได้ชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนดตามใบแจ้งการชำระเงินค่าสมัคร กรณีที่ยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาการสมัครผู้สมัครสามารถกรอกข้อมูลการสมัครใหม่ได้อีกครั้ง กรณีสิ้นสุดระยะเวลาการสมัคร ถือว่าผู้สมัครไม่ประสงค์จะสมัคร และจะเรียกร้องสิทธิใดๆ จากมหาวิทยาลัยไม่ได้
 7. ตรวจสอบสถานะการสมัครผู้สมัครสามารถตรวจสอบสถานะการสมัคร หลังจากชำระเงินแล้ว 3 วันทำการถัดไปหลังจากวันที่สมัคร
 8. พิมพ์ใบหลักฐานแสดงการสมัครเพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงในวันที่สอบสัมภาษณ์ และใช้ติดต่อกับมหาวิทยาลัย ในใบหลักฐานการสมัครจะปรากฏข้อมูล เลขที่สมัคร เลขที่นั่งสอบ สถานที่สอบ

สอบถามรายละเอียด

กลุ่มงานรับเข้าศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 1626, 1627
อีเมล์ admission@kmutnb.ac.th