กำหนดการรับสมัคร

โครงการวันเริ่มต้นวันสิ้นสุด
โครงการโควตาเรียนดีรอบที่ 4 วิทยาลัยนานาชาติ 25 พ.ค. 655 มิ.ย. 65
โครงการรับตรง สำหรับผู้มีวุฒิ ปวช./ปวส. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 11 พ.ค. 6512 มิ.ย. 65
โครงการรับตรง สำหรับผู้มีวุฒิ ปวช./ปวส. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 11 พ.ค. 6512 มิ.ย. 65
โครงการรับตรง สำหรับผู้มีวุฒิ ปวช./ปวส. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 11 พ.ค. 6512 มิ.ย. 65
โครงการรับตรง สำหรับผู้มีวุฒิ ปวช./ปวส. คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 11 พ.ค. 6512 มิ.ย. 65
โครงการรับตรง สำหรับผู้มีวุฒิ ปวช./ปวส. คณะอุตสาหกรรมเกษตร 11 พ.ค. 6512 มิ.ย. 65
โครงการรับตรง สำหรับผู้มีวุฒิ ปวช./ปวส. คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม 11 พ.ค. 6512 มิ.ย. 65
โครงการรับตรง สำหรับผู้มีวุฒิ ปวช./ปวส. คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ 11 พ.ค. 6512 มิ.ย. 65
โครงการรับตรง สำหรับผู้มีวุฒิ ปวช./ปวส. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 11 พ.ค. 6512 มิ.ย. 65
โครงการรับตรง สำหรับผู้มีวุฒิ ปวช./ปวส. คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม 11 พ.ค. 6512 มิ.ย. 65
โครงการรับตรง สำหรับผู้มีวุฒิ ปวช./ปวส. คณะบริหารธุรกิจ 11 พ.ค. 6512 มิ.ย. 65
โครงการรับตรง สำหรับผู้มีวุฒิ ปวช./ปวส. คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม 11 พ.ค. 6512 มิ.ย. 65
โครงการรับตรง สำหรับผู้มีวุฒิ ปวช./ปวส. คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ 11 พ.ค. 6512 มิ.ย. 65
โครงการรับตรง สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 25 พ.ค. 655 มิ.ย. 65
โครงการรับตรง สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 25 พ.ค. 655 มิ.ย. 65
โครงการรับตรง สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 25 พ.ค. 655 มิ.ย. 65
โครงการรับตรง สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 25 พ.ค. 655 มิ.ย. 65
โครงการรับตรง สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 25 พ.ค. 655 มิ.ย. 65
โครงการรับตรง สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม 25 พ.ค. 655 มิ.ย. 65
โครงการรับตรง สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล 25 พ.ค. 655 มิ.ย. 65
โครงการรับตรง สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ 25 พ.ค. 655 มิ.ย. 65
โครงการรับตรง สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 25 พ.ค. 655 มิ.ย. 65
โครงการรับตรง สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม 25 พ.ค. 655 มิ.ย. 65
โครงการรับตรง สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 คณะบริหารธุรกิจ 25 พ.ค. 655 มิ.ย. 65
โครงการรับตรง สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 วิทยาลัยนานาชาติ 25 พ.ค. 655 มิ.ย. 65
โครงการรับตรง สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม 25 พ.ค. 655 มิ.ย. 65
โครงการรับตรง สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ 25 พ.ค. 655 มิ.ย. 65
โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกองบัญชาการกองทัพไทยกับคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์รอบที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 11 พ.ค. 6512 มิ.ย. 65
โควตาพิเศษตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างจังหวัดสตูลและคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (สมัครได้เฉพาะผู้ที่ผ่านการคัดเลือกของคณะแล้วเท่านั้น) คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 26 พ.ค. 6529 พ.ค. 65

ขั้นตอนการสมัคร

 1. อ่านข้อมูลการรับสมัครนักศึกษา จากประกาศรับสมัครของคณะ/วิทยาลัย หรือระเบียบการรับสมัคร
 2. หากยังไม่มีบัญชีผู้ใช้ ให้คลิ๊ก “สร้างบัญชีผู้ใช้” ก่อนเข้าสู่ระบบรับสมัคร
 3. กรอกข้อมูลการสมัคร ให้ครบถ้วน ตรงตามความเป็นจริง และให้ตรวจสอบความถูกต้องก่อนบันทึกข้อมูล
 4. ชำระเงินค่าสมัครได้ที่ธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารไทยพาณิชย์
 5. พิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน ผู้สมัครต้องชำระเงินค่าสมัครที่ธนาคารภายในวันที่กำหนดไว้ในใบแจ้งการชำระเงิน
 6. ชำระเงินค่าสมัครสอบที่ธนาคารที่ธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขา ภายในวันที่ที่ระบุไว้ในใบแจ้งการชำระเงินค่าสมัคร การสมัครจะสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครชำระเงินตามกำหนดเวลาในใบแจ้งการชำระเงินค่าสมัคร หากผู้สมัครไม่ได้ชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนดตามใบแจ้งการชำระเงินค่าสมัคร กรณีที่ยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาการสมัครผู้สมัครสามารถกรอกข้อมูลการสมัครใหม่ได้อีกครั้ง กรณีสิ้นสุดระยะเวลาการสมัคร ถือว่าผู้สมัครไม่ประสงค์จะสมัคร และจะเรียกร้องสิทธิใดๆ จากมหาวิทยาลัยไม่ได้
 7. ตรวจสอบสถานะการสมัครผู้สมัครสามารถตรวจสอบสถานะการสมัคร หลังจากชำระเงินแล้ว 3 วันทำการถัดไปหลังจากวันที่สมัคร
 8. พิมพ์ใบหลักฐานแสดงการสมัครเพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงในวันที่สอบสัมภาษณ์ และใช้ติดต่อกับมหาวิทยาลัย ในใบหลักฐานการสมัครจะปรากฏข้อมูล เลขที่สมัคร เลขที่นั่งสอบ สถานที่สอบ

มีปัญหาการสมัคร/สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

กลุ่มงานรับเข้าศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 1626, 1627
อีเมล์ admission@op.kmutnb.ac.th
Facebook กลุ่มงานรับเข้าศึกษา มจพ.

ขั้นตอนการสมัคร

 1. อ่านข้อมูลการรับสมัครนักศึกษา จากประกาศรับสมัครของคณะ/วิทยาลัย หรือระเบียบการรับสมัคร
 2. ลงทะเบียนเพื่อการสมัครผ่านระบบการรับนักศึกษาออนไลน์ ผู้สมัครลงทะเบียนได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น
 3. กรอกข้อมูลการสมัคร พร้อมแนบไฟล์เอกสารประกอบการสมัคร ให้ครบถ้วน ตรงตามความเป็นจริง และให้ตรวจสอบความถูกต้องก่อนบันทึกข้อมูล
 4. ชำระเงินค่าสมัครได้ที่ธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารไทยพาณิชย์
 5. พิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน ผู้สมัครต้องชำระเงินค่าสมัครที่ธนาคารภายในวันที่กำหนดไว้ในใบแจ้งการชำระเงิน
 6. ชำระเงินค่าสมัครสอบที่ธนาคารที่ธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขา ภายในวันที่ที่ระบุไว้ในใบแจ้งการชำระเงินค่าสมัคร การสมัครจะสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครชำระเงินตามกำหนดเวลาในใบแจ้งการชำระเงินค่าสมัคร หากผู้สมัครไม่ได้ชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนดตามใบแจ้งการชำระเงินค่าสมัคร กรณีที่ยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาการสมัครผู้สมัครสามารถกรอกข้อมูลการสมัครใหม่ได้อีกครั้ง กรณีสิ้นสุดระยะเวลาการสมัคร ถือว่าผู้สมัครไม่ประสงค์จะสมัคร และจะเรียกร้องสิทธิใดๆ จากมหาวิทยาลัยไม่ได้
 7. ตรวจสอบสถานะการสมัครผู้สมัครสามารถตรวจสอบสถานะการสมัคร หลังจากชำระเงินแล้ว 3 วันทำการถัดไปหลังจากวันที่สมัคร
 8. พิมพ์ใบหลักฐานแสดงการสมัครเพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงในวันที่สอบสัมภาษณ์ และใช้ติดต่อกับมหาวิทยาลัย ในใบหลักฐานการสมัครจะปรากฏข้อมูล เลขที่สมัคร เลขที่นั่งสอบ สถานที่สอบ

สอบถามรายละเอียด

กลุ่มงานรับเข้าศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 1626, 1627
อีเมล์ admission@kmutnb.ac.th