ลงทะเบียนสำหรับผู้ที่ยังไม่มีรหัสผ่าน คลิกที่นี่

กำหนดการรับสมัคร

โครงการวันเริ่มต้นวันสิ้นสุด
โครงการโควตาเรียนดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2 ธ.ค. 6216 ธ.ค. 62
โครงการโควตาเรียนดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 16 ต.ค. 6216 ธ.ค. 62
โครงการโควตาเรียนดี คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 2 ธ.ค. 6216 ธ.ค. 62
โครงการโควตาเรียนดี คณะอุตสาหกรรมเกษตร 2 ธ.ค. 6216 ธ.ค. 62
โครงการโควตาเรียนดี คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม 2 ธ.ค. 6216 ธ.ค. 62
โครงการโควตาเรียนดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 17 ต.ค. 6225 ธ.ค. 62
โครงการโควตาเรียนดี คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ 16 ต.ค. 6216 ธ.ค. 62
โครงการโควตาเรียนดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 2 ธ.ค. 6216 ธ.ค. 62
โครงการโควตาเรียนดี คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม 21 ต.ค. 6216 ธ.ค. 62
โครงการโควตาเรียนดี คณะบริหารธุรกิจ 16 ต.ค. 6216 ธ.ค. 62
โครงการโควตาเรียนดี วิทยาลัยนานาชาติ 16 ต.ค. 627 ม.ค. 63
โครงการโควตาเรียนดี คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม 2 ธ.ค. 6216 ธ.ค. 62
โครงการโควตาเรียนดี คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ 7 พ.ย. 6216 ธ.ค. 62
โครงการโควตาเรียนดีรอบที่ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 15 พ.ย. 6216 ธ.ค. 62
โครงการผู้มีความสามารถดีเด่นด้านกีฬา/ศิลปวัฒนธรรม/นวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์/หุ่นยนต์ 1 พ.ย. 6216 ธ.ค. 62
โครงการโอลิมปิกวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 2 ธ.ค. 6216 ธ.ค. 62
โครงการโควตาเรียนดี สำหรับโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 15 พ.ย. 6216 ธ.ค. 62
โครงการโควตาเรียนดี สำหรับโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 15 พ.ย. 6216 ธ.ค. 62
โครงการ Portfolio คณะอุตสาหกรรมเกษตร 2 ธ.ค. 6216 ธ.ค. 62
โครงการ Portfolio คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม 16 ต.ค. 6216 ธ.ค. 62
โครงการ Portfolio คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ 7 พ.ย. 6216 ธ.ค. 62
โครงการโควตาเด็กดีศรีระยอง (สมัครได้เฉพาะผู้ที่ได้รับการประกาศรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ของโครงการนี้เท่านั้น) 2 ธ.ค. 6216 ธ.ค. 62

ขั้นตอนการสมัคร

 1. อ่านข้อมูลการรับสมัครนักศึกษา จากประกาศรับสมัครของคณะ/วิทยาลัย หรือระเบียบการรับสมัคร
 2. ลงทะเบียนเพื่อการสมัครผ่านระบบการรับนักศึกษาออนไลน์ ผู้สมัครลงทะเบียนได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น
 3. กรอกข้อมูลการสมัคร ให้ครบถ้วน ตรงตามความเป็นจริง และให้ตรวจสอบความถูกต้องก่อนบันทึกข้อมูล
 4. ชำระเงินค่าสมัครได้ที่ธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารไทยพาณิชย์
 5. พิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน ผู้สมัครต้องชำระเงินค่าสมัครที่ธนาคารภายในวันที่กำหนดไว้ในใบแจ้งการชำระเงิน
 6. ชำระเงินค่าสมัครสอบที่ธนาคารที่ธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขา ภายในวันที่ที่ระบุไว้ในใบแจ้งการชำระเงินค่าสมัคร การสมัครจะสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครชำระเงินตามกำหนดเวลาในใบแจ้งการชำระเงินค่าสมัคร หากผู้สมัครไม่ได้ชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนดตามใบแจ้งการชำระเงินค่าสมัคร กรณีที่ยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาการสมัครผู้สมัครสามารถกรอกข้อมูลการสมัครใหม่ได้อีกครั้ง กรณีสิ้นสุดระยะเวลาการสมัคร ถือว่าผู้สมัครไม่ประสงค์จะสมัคร และจะเรียกร้องสิทธิใดๆ จากมหาวิทยาลัยไม่ได้
 7. ตรวจสอบสถานะการสมัครผู้สมัครสามารถตรวจสอบสถานะการสมัคร หลังจากชำระเงินแล้ว 3 วันทำการถัดไปหลังจากวันที่สมัคร
 8. พิมพ์ใบหลักฐานแสดงการสมัครเพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงในวันที่สอบสัมภาษณ์ และใช้ติดต่อกับมหาวิทยาลัย ในใบหลักฐานการสมัครจะปรากฏข้อมูล เลขที่สมัคร เลขที่นั่งสอบ สถานที่สอบ

มีปัญหาการสมัคร/สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

กลุ่มงานรับเข้าศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 1626, 1627
อีเมล์ admission@op.kmutnb.ac.th
Facebook กลุ่มงานรับเข้าศึกษา มจพ.

ขั้นตอนการสมัคร

 1. อ่านข้อมูลการรับสมัครนักศึกษา จากประกาศรับสมัครของคณะ/วิทยาลัย หรือระเบียบการรับสมัคร
 2. ลงทะเบียนเพื่อการสมัครผ่านระบบการรับนักศึกษาออนไลน์ ผู้สมัครลงทะเบียนได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น
 3. กรอกข้อมูลการสมัคร พร้อมแนบไฟล์เอกสารประกอบการสมัคร ให้ครบถ้วน ตรงตามความเป็นจริง และให้ตรวจสอบความถูกต้องก่อนบันทึกข้อมูล
 4. ชำระเงินค่าสมัครได้ที่ธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารไทยพาณิชย์
 5. พิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน ผู้สมัครต้องชำระเงินค่าสมัครที่ธนาคารภายในวันที่กำหนดไว้ในใบแจ้งการชำระเงิน
 6. ชำระเงินค่าสมัครสอบที่ธนาคารที่ธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขา ภายในวันที่ที่ระบุไว้ในใบแจ้งการชำระเงินค่าสมัคร การสมัครจะสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครชำระเงินตามกำหนดเวลาในใบแจ้งการชำระเงินค่าสมัคร หากผู้สมัครไม่ได้ชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนดตามใบแจ้งการชำระเงินค่าสมัคร กรณีที่ยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาการสมัครผู้สมัครสามารถกรอกข้อมูลการสมัครใหม่ได้อีกครั้ง กรณีสิ้นสุดระยะเวลาการสมัคร ถือว่าผู้สมัครไม่ประสงค์จะสมัคร และจะเรียกร้องสิทธิใดๆ จากมหาวิทยาลัยไม่ได้
 7. ตรวจสอบสถานะการสมัครผู้สมัครสามารถตรวจสอบสถานะการสมัคร หลังจากชำระเงินแล้ว 3 วันทำการถัดไปหลังจากวันที่สมัคร
 8. พิมพ์ใบหลักฐานแสดงการสมัครเพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงในวันที่สอบสัมภาษณ์ และใช้ติดต่อกับมหาวิทยาลัย ในใบหลักฐานการสมัครจะปรากฏข้อมูล เลขที่สมัคร เลขที่นั่งสอบ สถานที่สอบ

สอบถามรายละเอียด

กลุ่มงานรับเข้าศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 1626, 1627
อีเมล์ admission@kmutnb.ac.th