กำหนดการรับสมัคร

โครงการวันเริ่มต้นวันสิ้นสุด
โครงการโควตาเรียนดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 1 ต.ค. 641 ธ.ค. 64
โครงการโควตาเรียนดี คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 15 ต.ค. 641 ธ.ค. 64
โครงการโควตาเรียนดี คณะอุตสาหกรรมเกษตร 1 ต.ค. 6410 ม.ค. 65
โครงการโควตาเรียนดี คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม 15 ต.ค. 6412 ม.ค. 65
โครงการโควตาเรียนดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล 1 ต.ค. 641 ธ.ค. 64
โครงการโควตาเรียนดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 1 ต.ค. 641 ธ.ค. 64
โครงการโควตาเรียนดี คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม 1 ต.ค. 641 ธ.ค. 64
โครงการโควตาเรียนดี คณะบริหารธุรกิจ 1 ต.ค. 641 ธ.ค. 64
โครงการโควตาเรียนดี วิทยาลัยนานาชาติ 1 ต.ค. 6412 ธ.ค. 64
โครงการโควตาเรียนดี คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ 1 ต.ค. 641 ธ.ค. 64
โครงการโควตาเรียนดีรอบที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม 1 ธ.ค. 6410 ม.ค. 65
โครงการโควตาพื้นที่ คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ 1 ต.ค. 641 ธ.ค. 64
โครงการโควตาโรงเรียนเครือข่าย คณะอุตสาหกรรมเกษตร 1 ต.ค. 6410 ม.ค. 65
โครงการโควตาโรงเรียนเครือข่าย คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ 1 ต.ค. 641 ธ.ค. 64
โครงการผู้มีความสามารถดีเด่นด้านกีฬา/ศิลปวัฒนธรรม/นวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์/หุ่นยนต์ 1 พ.ย. 6420 ธ.ค. 64
โครงการรับตรงสอบข้อเขียน (สำหรับผู้มีวุฒิ ม.3 ม.6 ปวช. และ ปวส.) 1 ธ.ค. 641 มี.ค. 65
โครงการโอลิมปิกวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 15 ต.ค. 641 ธ.ค. 64
โครงการโควตาเรียนดี สำหรับผู้กำลังศึกษาที่โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 พ.ย. 6410 ม.ค. 65
โครงการโควตาเรียนดี สำหรับผู้กำลังศึกษาที่โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 15 ต.ค. 641 ธ.ค. 64
โครงการ Portfolio คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 ต.ค. 641 ธ.ค. 64
โครงการ Portfolio คณะอุตสาหกรรมเกษตร 1 ต.ค. 6410 ม.ค. 65
โครงการ Portfolio คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม 1 ต.ค. 641 ธ.ค. 64
โครงการ Portfolio คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ 1 พ.ย. 6410 ม.ค. 65
โครงการ Portfolio คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม 1 ต.ค. 641 ธ.ค. 64
โครงการ Portfolio คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ 1 ต.ค. 641 ธ.ค. 64
โครงการ Portfolioรอบที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม 1 ธ.ค. 6410 ม.ค. 65
โครงการสอบคัดเลือก “ช้างเผือก สถอ.” คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ 1 พ.ย. 6410 ม.ค. 65
โครงการรับตรง (เฉพาะคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล 1 ธ.ค. 6417 ม.ค. 65
โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกองบัญชาการกองทัพไทยกับคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 20 ต.ค. 641 ธ.ค. 64
โครงการต่อยอด ปวส. คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ 1 ต.ค. 641 ธ.ค. 64
โครงการโควตาผู้ผ่านกิจกรรมสะเต็มศึกษา (STEM) คณะอุตสาหกรรมเกษตร 1 ต.ค. 6410 ม.ค. 65
โครงการโควตา MOU คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ 1 ต.ค. 641 ธ.ค. 64
โครงการรับนักศึกษาเรียนดีจากบุตรของบุคลากร มจพ. หรือของศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 15 ต.ค. 641 ธ.ค. 64
โครงการรับนักศึกษาเพื่อส่งเสริมการสร้างผู้ประกอบการหรือนวัตกร คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 15 ต.ค. 641 ธ.ค. 64
โควตาบุตรข้าราชการ คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม 15 ต.ค. 6412 ม.ค. 65
โควตาเทคโนโลยีเพื่อชุมชน คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม 15 ต.ค. 6412 ม.ค. 65
โควตาเด็กดีมีที่เรียน คณะอุตสาหกรรมเกษตร 15 พ.ย. 6410 ม.ค. 65

ขั้นตอนการสมัคร

 1. อ่านข้อมูลการรับสมัครนักศึกษา จากประกาศรับสมัครของคณะ/วิทยาลัย หรือระเบียบการรับสมัคร
 2. หากยังไม่มีบัญชีผู้ใช้ ให้คลิ๊ก “สร้างบัญชีผู้ใช้” ก่อนเข้าสู่ระบบรับสมัคร
 3. กรอกข้อมูลการสมัคร ให้ครบถ้วน ตรงตามความเป็นจริง และให้ตรวจสอบความถูกต้องก่อนบันทึกข้อมูล
 4. ชำระเงินค่าสมัครได้ที่ธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารไทยพาณิชย์
 5. พิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน ผู้สมัครต้องชำระเงินค่าสมัครที่ธนาคารภายในวันที่กำหนดไว้ในใบแจ้งการชำระเงิน
 6. ชำระเงินค่าสมัครสอบที่ธนาคารที่ธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขา ภายในวันที่ที่ระบุไว้ในใบแจ้งการชำระเงินค่าสมัคร การสมัครจะสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครชำระเงินตามกำหนดเวลาในใบแจ้งการชำระเงินค่าสมัคร หากผู้สมัครไม่ได้ชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนดตามใบแจ้งการชำระเงินค่าสมัคร กรณีที่ยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาการสมัครผู้สมัครสามารถกรอกข้อมูลการสมัครใหม่ได้อีกครั้ง กรณีสิ้นสุดระยะเวลาการสมัคร ถือว่าผู้สมัครไม่ประสงค์จะสมัคร และจะเรียกร้องสิทธิใดๆ จากมหาวิทยาลัยไม่ได้
 7. ตรวจสอบสถานะการสมัครผู้สมัครสามารถตรวจสอบสถานะการสมัคร หลังจากชำระเงินแล้ว 3 วันทำการถัดไปหลังจากวันที่สมัคร
 8. พิมพ์ใบหลักฐานแสดงการสมัครเพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงในวันที่สอบสัมภาษณ์ และใช้ติดต่อกับมหาวิทยาลัย ในใบหลักฐานการสมัครจะปรากฏข้อมูล เลขที่สมัคร เลขที่นั่งสอบ สถานที่สอบ

มีปัญหาการสมัคร/สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

กลุ่มงานรับสมัครศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 1626, 1627
อีเมล์ admission@op.kmutnb.ac.th
Facebook กลุ่มงานรับเข้าศึกษา มจพ.

ขั้นตอนการสมัคร

 1. อ่านข้อมูลการรับสมัครนักศึกษา จากประกาศรับสมัครของคณะ/วิทยาลัย หรือระเบียบการรับสมัคร
 2. ลงทะเบียนเพื่อการสมัครผ่านระบบการรับนักศึกษาออนไลน์ ผู้สมัครลงทะเบียนได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น
 3. กรอกข้อมูลการสมัคร พร้อมแนบไฟล์เอกสารประกอบการสมัคร ให้ครบถ้วน ตรงตามความเป็นจริง และให้ตรวจสอบความถูกต้องก่อนบันทึกข้อมูล
 4. ชำระเงินค่าสมัครได้ที่ธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารไทยพาณิชย์
 5. พิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน ผู้สมัครต้องชำระเงินค่าสมัครที่ธนาคารภายในวันที่กำหนดไว้ในใบแจ้งการชำระเงิน
 6. ชำระเงินค่าสมัครสอบที่ธนาคารที่ธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขา ภายในวันที่ที่ระบุไว้ในใบแจ้งการชำระเงินค่าสมัคร การสมัครจะสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครชำระเงินตามกำหนดเวลาในใบแจ้งการชำระเงินค่าสมัคร หากผู้สมัครไม่ได้ชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนดตามใบแจ้งการชำระเงินค่าสมัคร กรณีที่ยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาการสมัครผู้สมัครสามารถกรอกข้อมูลการสมัครใหม่ได้อีกครั้ง กรณีสิ้นสุดระยะเวลาการสมัคร ถือว่าผู้สมัครไม่ประสงค์จะสมัคร และจะเรียกร้องสิทธิใดๆ จากมหาวิทยาลัยไม่ได้
 7. ตรวจสอบสถานะการสมัครผู้สมัครสามารถตรวจสอบสถานะการสมัคร หลังจากชำระเงินแล้ว 3 วันทำการถัดไปหลังจากวันที่สมัคร
 8. พิมพ์ใบหลักฐานแสดงการสมัครเพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงในวันที่สอบสัมภาษณ์ และใช้ติดต่อกับมหาวิทยาลัย ในใบหลักฐานการสมัครจะปรากฏข้อมูล เลขที่สมัคร เลขที่นั่งสอบ สถานที่สอบ

สอบถามรายละเอียด

กลุ่มงานรับเข้าศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 1626, 1627
อีเมล์ admission@kmutnb.ac.th