กำหนดการรับสมัคร

โครงการวันเริ่มต้นวันสิ้นสุด
โครงการโควตาเรียนดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 ต.ค. 6422 ต.ค. 64
โครงการโควตาเรียนดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 1 ต.ค. 641 ธ.ค. 64
โครงการโควตาเรียนดี วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ต.ค. 6430 พ.ย. 64
โครงการโควตาเรียนดี คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 15 ต.ค. 641 ธ.ค. 64
โครงการโควตาเรียนดี คณะอุตสาหกรรมเกษตร 1 ต.ค. 6410 ม.ค. 65
โครงการโควตาเรียนดี คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม 15 ต.ค. 6412 ม.ค. 65
โครงการโควตาเรียนดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล 1 ต.ค. 641 ธ.ค. 64
โครงการโควตาเรียนดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 1 ต.ค. 641 ธ.ค. 64
โครงการโควตาเรียนดี คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม 1 ต.ค. 641 ธ.ค. 64
โครงการโควตาเรียนดี คณะบริหารธุรกิจ 1 ต.ค. 641 ธ.ค. 64
โครงการโควตาเรียนดี วิทยาลัยนานาชาติ 1 ต.ค. 6412 ธ.ค. 64
โครงการโควตาเรียนดี คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ 1 ต.ค. 641 ธ.ค. 64
โครงการโควตาพื้นที่ คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ 1 ต.ค. 641 ธ.ค. 64
โครงการโควตาโรงเรียนเครือข่าย คณะอุตสาหกรรมเกษตร 1 ต.ค. 6410 ม.ค. 65
โครงการโควตาโรงเรียนเครือข่าย คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ 1 ต.ค. 641 ธ.ค. 64
โครงการโอลิมปิกวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 15 ต.ค. 641 ธ.ค. 64
โครงการโควตาเรียนดี สำหรับผู้กำลังศึกษาที่โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ต.ค. 6430 พ.ย. 64
โครงการ Portfolio คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 ต.ค. 641 ธ.ค. 64
โครงการ Portfolio คณะอุตสาหกรรมเกษตร 1 ต.ค. 6410 ม.ค. 65
โครงการ Portfolio คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม 1 ต.ค. 641 ธ.ค. 64
โครงการ Portfolio คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม 1 ต.ค. 641 ธ.ค. 64
โครงการ Portfolio คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ 1 ต.ค. 641 ธ.ค. 64
โครงการโควตา ปวส.(เรียนดี) คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม 16 ส.ค. 6429 ต.ค. 64
โครงการโควตา ปวส.(พื้นที่) คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม 16 ส.ค. 6429 ต.ค. 64
โครงการต่อยอด ปวส. คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ 1 ต.ค. 641 ธ.ค. 64
โครงการโควตาผู้ผ่านกิจกรรมสะเต็มศึกษา (STEM) คณะอุตสาหกรรมเกษตร 1 ต.ค. 6410 ม.ค. 65
โครงการโควตา MOU คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ 1 ต.ค. 641 ธ.ค. 64
โควตาเรียนดี สำหรับนักศึกษา ปวส. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ต.ค. 6412 พ.ย. 64
โครงการรับนักศึกษาเรียนดีจากบุตรของบุคลากร มจพ. หรือของศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 15 ต.ค. 641 ธ.ค. 64
โครงการรับนักศึกษาเพื่อส่งเสริมการสร้างผู้ประกอบการหรือนวัตกร คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 15 ต.ค. 641 ธ.ค. 64
โควตาบุตรข้าราชการ คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม 15 ต.ค. 6412 ม.ค. 65
โควตาเทคโนโลยีเพื่อชุมชน คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม 15 ต.ค. 6412 ม.ค. 65

ขั้นตอนการสมัคร

 1. อ่านข้อมูลการรับสมัครนักศึกษา จากประกาศรับสมัครของคณะ/วิทยาลัย หรือระเบียบการรับสมัคร
 2. หากยังไม่มีบัญชีผู้ใช้ ให้คลิ๊ก “สร้างบัญชีผู้ใช้” ก่อนเข้าสู่ระบบรับสมัคร
 3. กรอกข้อมูลการสมัคร ให้ครบถ้วน ตรงตามความเป็นจริง และให้ตรวจสอบความถูกต้องก่อนบันทึกข้อมูล
 4. ชำระเงินค่าสมัครได้ที่ธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารไทยพาณิชย์
 5. พิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน ผู้สมัครต้องชำระเงินค่าสมัครที่ธนาคารภายในวันที่กำหนดไว้ในใบแจ้งการชำระเงิน
 6. ชำระเงินค่าสมัครสอบที่ธนาคารที่ธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขา ภายในวันที่ที่ระบุไว้ในใบแจ้งการชำระเงินค่าสมัคร การสมัครจะสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครชำระเงินตามกำหนดเวลาในใบแจ้งการชำระเงินค่าสมัคร หากผู้สมัครไม่ได้ชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนดตามใบแจ้งการชำระเงินค่าสมัคร กรณีที่ยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาการสมัครผู้สมัครสามารถกรอกข้อมูลการสมัครใหม่ได้อีกครั้ง กรณีสิ้นสุดระยะเวลาการสมัคร ถือว่าผู้สมัครไม่ประสงค์จะสมัคร และจะเรียกร้องสิทธิใดๆ จากมหาวิทยาลัยไม่ได้
 7. ตรวจสอบสถานะการสมัครผู้สมัครสามารถตรวจสอบสถานะการสมัคร หลังจากชำระเงินแล้ว 3 วันทำการถัดไปหลังจากวันที่สมัคร
 8. พิมพ์ใบหลักฐานแสดงการสมัครเพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงในวันที่สอบสัมภาษณ์ และใช้ติดต่อกับมหาวิทยาลัย ในใบหลักฐานการสมัครจะปรากฏข้อมูล เลขที่สมัคร เลขที่นั่งสอบ สถานที่สอบ

มีปัญหาการสมัคร/สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

กลุ่มงานรับสมัครศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 1626, 1627
อีเมล์ admission@op.kmutnb.ac.th
Facebook กลุ่มงานรับเข้าศึกษา มจพ.

ขั้นตอนการสมัคร

 1. อ่านข้อมูลการรับสมัครนักศึกษา จากประกาศรับสมัครของคณะ/วิทยาลัย หรือระเบียบการรับสมัคร
 2. ลงทะเบียนเพื่อการสมัครผ่านระบบการรับนักศึกษาออนไลน์ ผู้สมัครลงทะเบียนได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น
 3. กรอกข้อมูลการสมัคร พร้อมแนบไฟล์เอกสารประกอบการสมัคร ให้ครบถ้วน ตรงตามความเป็นจริง และให้ตรวจสอบความถูกต้องก่อนบันทึกข้อมูล
 4. ชำระเงินค่าสมัครได้ที่ธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารไทยพาณิชย์
 5. พิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน ผู้สมัครต้องชำระเงินค่าสมัครที่ธนาคารภายในวันที่กำหนดไว้ในใบแจ้งการชำระเงิน
 6. ชำระเงินค่าสมัครสอบที่ธนาคารที่ธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขา ภายในวันที่ที่ระบุไว้ในใบแจ้งการชำระเงินค่าสมัคร การสมัครจะสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครชำระเงินตามกำหนดเวลาในใบแจ้งการชำระเงินค่าสมัคร หากผู้สมัครไม่ได้ชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนดตามใบแจ้งการชำระเงินค่าสมัคร กรณีที่ยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาการสมัครผู้สมัครสามารถกรอกข้อมูลการสมัครใหม่ได้อีกครั้ง กรณีสิ้นสุดระยะเวลาการสมัคร ถือว่าผู้สมัครไม่ประสงค์จะสมัคร และจะเรียกร้องสิทธิใดๆ จากมหาวิทยาลัยไม่ได้
 7. ตรวจสอบสถานะการสมัครผู้สมัครสามารถตรวจสอบสถานะการสมัคร หลังจากชำระเงินแล้ว 3 วันทำการถัดไปหลังจากวันที่สมัคร
 8. พิมพ์ใบหลักฐานแสดงการสมัครเพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงในวันที่สอบสัมภาษณ์ และใช้ติดต่อกับมหาวิทยาลัย ในใบหลักฐานการสมัครจะปรากฏข้อมูล เลขที่สมัคร เลขที่นั่งสอบ สถานที่สอบ

สอบถามรายละเอียด

กลุ่มงานรับเข้าศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 1626, 1627
อีเมล์ admission@kmutnb.ac.th