กำหนดการรับสมัคร

โครงการวันเริ่มต้นวันสิ้นสุด
โครงการโควตาพื้นที่ รอบที่ 2 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 1 มี.ค. 6619 เม.ย. 66
โครงการโควตาพื้นที่ภาคตะวันออก คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 1 ก.พ. 6631 มี.ค. 66
โครงการโควตาพื้นที่ภาคตะวันออก รอบที่ 2 คณะบริหารธุรกิจ 1 ก.พ. 6631 มี.ค. 66
โครงการโควตาโรงเรียนเครือข่าย คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม 1 ก.พ. 6631 มี.ค. 66
โครงการโควตาโรงเรียนเครือข่าย รอบที่ 3 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 1 มี.ค. 6619 เม.ย. 66
โครงการคัดเลือกตรงเพื่อกระจายโอกาสสำหรับผู้เรียนดีระดับ ปวช. และระดับ ปวส. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 มี.ค. 6630 มี.ค. 66
โครงการคัดเลือกตรงเพื่อกระจายโอกาสสำหรับผู้เรียนดีระดับ ปวช. และระดับ ปวส. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 มี.ค. 6630 มี.ค. 66
โครงการคัดเลือกตรงเพื่อกระจายโอกาสสำหรับผู้เรียนดีระดับ ปวช. และระดับ ปวส. คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 1 มี.ค. 6630 มี.ค. 66
โครงการคัดเลือกตรงเพื่อกระจายโอกาสสำหรับผู้เรียนดีระดับ ปวช. และระดับ ปวส. คณะอุตสาหกรรมเกษตร 1 มี.ค. 6630 มี.ค. 66
โครงการคัดเลือกตรงเพื่อกระจายโอกาสสำหรับผู้เรียนดีระดับ ปวช. และระดับ ปวส. คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม 1 มี.ค. 6630 มี.ค. 66
โครงการคัดเลือกตรงเพื่อกระจายโอกาสสำหรับผู้เรียนดีระดับ ปวช. และระดับ ปวส. คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ 1 มี.ค. 6630 มี.ค. 66
โครงการคัดเลือกตรงเพื่อกระจายโอกาสสำหรับผู้เรียนดีระดับ ปวช. และระดับ ปวส. คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม 1 มี.ค. 6630 มี.ค. 66
โครงการคัดเลือกตรงเพื่อกระจายโอกาสสำหรับผู้เรียนดีระดับ ปวช. และระดับ ปวส. คณะบริหารธุรกิจ 1 มี.ค. 6630 มี.ค. 66
โครงการคัดเลือกตรงเพื่อกระจายโอกาสสำหรับผู้เรียนดีระดับ ปวช. และระดับ ปวส. คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม 1 มี.ค. 6630 มี.ค. 66
โครงการคัดเลือกตรงเพื่อกระจายโอกาสสำหรับผู้เรียนดีระดับ ปวช. และระดับ ปวส. คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ 1 มี.ค. 6630 มี.ค. 66
โครงการรับตรง (เฉพาะคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล) รอบที่ 2 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล 30 ม.ค. 6631 มี.ค. 66
โครงการรับตรงใช้คะแนน TGAT/TPAT/A-Level วิทยาลัยนานาชาติ 1 ก.พ. 6623 เม.ย. 66
โครงการโควตาผลิตบัณฑิตเพื่อรองรับอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่ EEC รอบที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม 1 ก.พ. 6631 มี.ค. 66
โครงการรับตรงใช้คะแนน A-Level 1 มี.ค. 6631 มี.ค. 66
โครงการรับนักศึกษา TCAS รอบที่ 2 วิทยาลัยนานาชาติ รอบที่ 2 วิทยาลัยนานาชาติ 1 ก.พ. 6623 เม.ย. 66
โควตาพื้นที่ TCAS รอบที่ 2 รอบที่ 2 คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ 1 ก.พ. 6631 มี.ค. 66
โควตาโรงเรียนเครือข่าย 2 คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ/คณะอุตสาหกรรมเกษตร รอบที่ 2 คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ 1 ก.พ. 6631 มี.ค. 66
โควตา MOU 2 คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ รอบที่ 2 คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ 1 ก.พ. 6631 มี.ค. 66
โควตาต่อยอด ปวส. 2 คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ รอบที่ 2 คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ 1 ก.พ. 6631 มี.ค. 66

ขั้นตอนการสมัคร

 1. อ่านข้อมูลการรับสมัครนักศึกษา จากประกาศรับสมัครของคณะ/วิทยาลัย หรือระเบียบการรับสมัคร
 2. หากยังไม่มีบัญชีผู้ใช้ ให้คลิ๊ก “สร้างบัญชีผู้ใช้” ก่อนเข้าสู่ระบบรับสมัคร
 3. กรอกข้อมูลการสมัคร ให้ครบถ้วน ตรงตามความเป็นจริง และให้ตรวจสอบความถูกต้องก่อนบันทึกข้อมูล
 4. ชำระเงินค่าสมัครได้ที่ธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารไทยพาณิชย์
 5. พิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน ผู้สมัครต้องชำระเงินค่าสมัครที่ธนาคารภายในวันที่กำหนดไว้ในใบแจ้งการชำระเงิน
 6. ชำระเงินค่าสมัครสอบที่ธนาคารที่ธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขา ภายในวันที่ที่ระบุไว้ในใบแจ้งการชำระเงินค่าสมัคร การสมัครจะสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครชำระเงินตามกำหนดเวลาในใบแจ้งการชำระเงินค่าสมัคร หากผู้สมัครไม่ได้ชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนดตามใบแจ้งการชำระเงินค่าสมัคร กรณีที่ยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาการสมัครผู้สมัครสามารถกรอกข้อมูลการสมัครใหม่ได้อีกครั้ง กรณีสิ้นสุดระยะเวลาการสมัคร ถือว่าผู้สมัครไม่ประสงค์จะสมัคร และจะเรียกร้องสิทธิใดๆ จากมหาวิทยาลัยไม่ได้
 7. ตรวจสอบสถานะการสมัครผู้สมัครสามารถตรวจสอบสถานะการสมัคร หลังจากชำระเงินแล้ว 3 วันทำการถัดไปหลังจากวันที่สมัคร
 8. พิมพ์ใบหลักฐานแสดงการสมัครเพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงในวันที่สอบสัมภาษณ์ และใช้ติดต่อกับมหาวิทยาลัย ในใบหลักฐานการสมัครจะปรากฏข้อมูล เลขที่สมัคร เลขที่นั่งสอบ สถานที่สอบ

มีปัญหาการสมัคร/สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

กลุ่มงานรับเข้าศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 1626, 1627
อีเมล์ admission@op.kmutnb.ac.th
Facebook กลุ่มงานรับเข้าศึกษา มจพ.

ขั้นตอนการสมัคร

 1. อ่านข้อมูลการรับสมัครนักศึกษา จากประกาศรับสมัครของคณะ/วิทยาลัย หรือระเบียบการรับสมัคร
 2. ลงทะเบียนเพื่อการสมัครผ่านระบบการรับนักศึกษาออนไลน์ ผู้สมัครลงทะเบียนได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น
 3. กรอกข้อมูลการสมัคร พร้อมแนบไฟล์เอกสารประกอบการสมัคร ให้ครบถ้วน ตรงตามความเป็นจริง และให้ตรวจสอบความถูกต้องก่อนบันทึกข้อมูล
 4. ชำระเงินค่าสมัครได้ที่ธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารไทยพาณิชย์
 5. พิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน ผู้สมัครต้องชำระเงินค่าสมัครที่ธนาคารภายในวันที่กำหนดไว้ในใบแจ้งการชำระเงิน
 6. ชำระเงินค่าสมัครสอบที่ธนาคารที่ธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขา ภายในวันที่ที่ระบุไว้ในใบแจ้งการชำระเงินค่าสมัคร การสมัครจะสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครชำระเงินตามกำหนดเวลาในใบแจ้งการชำระเงินค่าสมัคร หากผู้สมัครไม่ได้ชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนดตามใบแจ้งการชำระเงินค่าสมัคร กรณีที่ยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาการสมัครผู้สมัครสามารถกรอกข้อมูลการสมัครใหม่ได้อีกครั้ง กรณีสิ้นสุดระยะเวลาการสมัคร ถือว่าผู้สมัครไม่ประสงค์จะสมัคร และจะเรียกร้องสิทธิใดๆ จากมหาวิทยาลัยไม่ได้
 7. ตรวจสอบสถานะการสมัครผู้สมัครสามารถตรวจสอบสถานะการสมัคร หลังจากชำระเงินแล้ว 3 วันทำการถัดไปหลังจากวันที่สมัคร
 8. พิมพ์ใบหลักฐานแสดงการสมัครเพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงในวันที่สอบสัมภาษณ์ และใช้ติดต่อกับมหาวิทยาลัย ในใบหลักฐานการสมัครจะปรากฏข้อมูล เลขที่สมัคร เลขที่นั่งสอบ สถานที่สอบ

สอบถามรายละเอียด

กลุ่มงานรับเข้าศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 1626, 1627
อีเมล์ admission@kmutnb.ac.th