กำหนดการรับสมัคร

โครงการวันเริ่มต้นวันสิ้นสุด
โครงการโควตาเรียนดี (สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 ปวช. ปวส.) คณะอุตสาหกรรมเกษตรดิจิทัล 2 ต.ค. 6612 ธ.ค. 66
โครงการโควตาเรียนดี (สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 ปวช. ปวส.) รอบที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 6 ธ.ค. 6615 ม.ค. 67
โครงการโควตาเรียนดี (สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 ปวช. ปวส.) รอบที่ 2 คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม 1 ธ.ค. 6610 ม.ค. 67
โครงการโควตาเรียนดี (สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 ปวช. ปวส.) รอบที่ 2 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล 1 ธ.ค. 6610 ม.ค. 67
โครงการโควตาเรียนดี (สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 ปวช. ปวส.) รอบที่ 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 1 ธ.ค. 6610 ม.ค. 67
โครงการโควตาเรียนดี (สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 ปวช. ปวส.) รอบที่ 2 คณะบริหารธุรกิจ 1 ธ.ค. 6610 ม.ค. 67
โครงการโควตาเรียนดี (สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 ปวช. ปวส.) รอบที่ 2 วิทยาลัยนานาชาติ 1 ธ.ค. 6615 ม.ค. 67
โครงการโควตาเรียนดี (สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 ปวช. ปวส.) รอบที่ 2 คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม 1 ธ.ค. 6610 ม.ค. 67
โครงการโควตาเรียนดี (สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 ปวช. ปวส.) รอบที่ 2 คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ 1 ธ.ค. 6610 ม.ค. 67
โครงการโควตาเรียนดี (สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 ปวช. ปวส.) รอบที่ 2 อุทยานเทคโนโลยี มจพ. 1 ธ.ค. 6610 ม.ค. 67
โครงการโควตาพื้นที่ คณะอุตสาหกรรมเกษตรดิจิทัล 1 ธ.ค. 6615 ม.ค. 67
โครงการโควตาพื้นที่ คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม 1 ธ.ค. 6610 ม.ค. 67
โครงการโควตาพื้นที่ รอบที่ 2 คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ 1 ธ.ค. 6610 ม.ค. 67
โครงการโควตาพื้นที่ภาคตะวันออก อุทยานเทคโนโลยี มจพ. 1 ธ.ค. 6615 ม.ค. 67
โครงการโควตาโรงเรียนเครือข่าย คณะอุตสาหกรรมเกษตรดิจิทัล 2 ต.ค. 6612 ธ.ค. 66
โครงการโควตาโรงเรียนเครือข่าย คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม 1 ธ.ค. 6615 ม.ค. 67
โครงการโควตาโรงเรียนเครือข่าย รอบที่ 2 คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ 1 ธ.ค. 6610 ม.ค. 67
โครงการผู้มีความสามารถดีเด่นด้านกีฬา/ศิลปวัฒนธรรม 10 ต.ค. 6620 ม.ค. 67
โครงการรับตรงสอบข้อเขียน (สำหรับผู้มีวุฒิ ม.3 ม.6 ปวช. และ ปวส.) 1 ธ.ค. 6628 ก.พ. 67
โครงการคัดเลือกตรงเพื่อกระจายโอกาสสำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 ปวช. ปวส. รอบที่ 2 คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม 1 ธ.ค. 6610 ม.ค. 67
โครงการโอลิมปิกวิชาการ รอบที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 6 ธ.ค. 6615 ม.ค. 67
โครงการโควตาเรียนดี สำหรับผู้กำลังศึกษาที่โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 ธ.ค. 6610 ม.ค. 67
โครงการโควตาเรียนดี สำหรับผู้กำลังศึกษาที่โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. รอบที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 6 ธ.ค. 6615 ม.ค. 67
โครงการโควตาเรียนดี สำหรับผู้กำลังศึกษาที่โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. รอบที่ 2 คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ 1 ธ.ค. 6610 ม.ค. 67
โครงการ Portfolio คณะอุตสาหกรรมเกษตรดิจิทัล 2 ต.ค. 6612 ธ.ค. 66
โครงการ Portfolio คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ 1 ต.ค. 6610 ม.ค. 67
โครงการ Portfolio คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม 1 ธ.ค. 6610 ม.ค. 67
โครงการ Portfolio รอบที่ 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 ธ.ค. 6610 ม.ค. 67
โครงการ Portfolio รอบที่ 2 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 1 ธ.ค. 6610 ม.ค. 67
โครงการ Portfolio รอบที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 6 ธ.ค. 6615 ม.ค. 67
โครงการ Portfolio รอบที่ 2 คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม 1 ธ.ค. 6610 ม.ค. 67
โครงการ Portfolio รอบที่ 2 คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ 1 ธ.ค. 6610 ม.ค. 67
โครงการโควตาพื้นที่ระยอง คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 1 ธ.ค. 6615 ม.ค. 67
โครงการโควตาพื้นที่ระยอง คณะบริหารธุรกิจ 1 ธ.ค. 6615 ม.ค. 67
โครงการรับตรง (เฉพาะคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล 1 ธ.ค. 6615 ม.ค. 67
โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกองบัญชาการกองทัพไทยกับคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ รอบที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 6 ธ.ค. 6615 ม.ค. 67
โครงการต่อยอด ปวส. คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ รอบที่ 2 คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ 1 ธ.ค. 6610 ม.ค. 67
โควตาบุตรข้าราชการ รอบที่ 2 คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม 1 ธ.ค. 6610 ม.ค. 67
โควตาเทคโนโลยีเพื่อชุมชน รอบที่ 2 คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม 1 ธ.ค. 664 ก.พ. 67
โควตาพื้นที่ TCAS รอบที่ 2 คณะอุตสาหกรรมเกษตรดิจิทัล 1 ธ.ค. 6615 ม.ค. 67
โควตาพื้นที่ TCAS รอบที่ 2 คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ 1 ธ.ค. 6615 ม.ค. 67
โควตาโรงเรียนเครือข่าย 2 คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ/คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตรดิจิทัล 1 ธ.ค. 6615 ม.ค. 67
โควตาโรงเรียนเครือข่าย 2 คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ/คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ 1 ธ.ค. 6615 ม.ค. 67
โควตาต่อยอด ปวส. 2 คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ 1 ธ.ค. 6615 ม.ค. 67
โควตาตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง จ.สตูล กับคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ รอบที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 6 ธ.ค. 6615 ม.ค. 67
โควตาบุตรบุคลากรและศิษย์เก่า มจพ. รอบที่ 2 คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ 1 ธ.ค. 6610 ม.ค. 67
โควตาตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง รร.ศรีบุณยานนท์ กับคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ รอบที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 6 ธ.ค. 6615 ม.ค. 67
โครงการผู้มีความสามารถดีเด่นด้านนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 ต.ค. 6615 ธ.ค. 66
โครงการผู้มีความสามารถดีเด่นด้านนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 1 ต.ค. 6615 ธ.ค. 66
โครงการผู้มีความสามารถดีเด่นด้านนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ต.ค. 6615 ธ.ค. 66
โครงการผู้มีความสามารถดีเด่นด้านนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 1 ต.ค. 6615 ธ.ค. 66
โครงการผู้มีความสามารถดีเด่นด้านนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตรดิจิทัล 1 ต.ค. 6615 ธ.ค. 66
โครงการผู้มีความสามารถดีเด่นด้านนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม 1 ต.ค. 6615 ธ.ค. 66
โครงการผู้มีความสามารถดีเด่นด้านนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ 1 ต.ค. 6615 ธ.ค. 66
โครงการผู้มีความสามารถดีเด่นด้านนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 1 ต.ค. 6615 ธ.ค. 66
โครงการผู้มีความสามารถดีเด่นด้านนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม 1 ต.ค. 6615 ธ.ค. 66
โครงการผู้มีความสามารถดีเด่นด้านหุ่นยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 ต.ค. 6615 ธ.ค. 66
โครงการผู้มีความสามารถดีเด่นด้านหุ่นยนต์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 1 ต.ค. 6615 ธ.ค. 66
โครงการผู้มีความสามารถดีเด่นด้านหุ่นยนต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ต.ค. 6615 ธ.ค. 66
โครงการผู้มีความสามารถดีเด่นด้านหุ่นยนต์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 1 ต.ค. 6615 ธ.ค. 66
โครงการผู้มีความสามารถดีเด่นด้านหุ่นยนต์ คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม 1 ต.ค. 6615 ธ.ค. 66
โครงการผู้มีความสามารถดีเด่นด้านหุ่นยนต์ คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ 1 ต.ค. 6615 ธ.ค. 66
โครงการผู้มีความสามารถดีเด่นด้านหุ่นยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 1 ต.ค. 6615 ธ.ค. 66
โควตาตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง จ.สมุทรปราการ กับคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ รอบที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 6 ธ.ค. 6615 ม.ค. 67
โควตาตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง จ.บุรีรัมย์ กับคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ รอบที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 6 ธ.ค. 6620 ม.ค. 67
โควตาตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง จ.ยโสธร กับคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ รอบที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 6 ธ.ค. 6615 ม.ค. 67
โควตาตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง รร.มัธยมศึกษาในสหวิทยาเขตพุเตย จ.สุพรรณบุรี กับคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ รอบที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 7 ธ.ค. 6615 ม.ค. 67
โครงการโควตาผลิตบัณฑิตเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเศรษฐกิจ BCG Model คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม 1 ธ.ค. 6610 ม.ค. 67
โครงการโควตาเรียนดี ม.6 ร่วมกับโรงเรียนศรีบุณยานนท์ คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม 1 ธ.ค. 6610 ม.ค. 67
โควตาเรียนดี TCAS รอบที่ 2 คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ 1 ธ.ค. 6615 ม.ค. 67
โครงการโควตาเรียนดีกลุ่มโรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 6 ธ.ค. 6615 ม.ค. 67

ขั้นตอนการสมัคร

 1. อ่านข้อมูลการรับสมัครนักศึกษา จากประกาศรับสมัครของคณะ/วิทยาลัย หรือระเบียบการรับสมัคร
 2. หากยังไม่มีบัญชีผู้ใช้ ให้คลิ๊ก “สร้างบัญชีผู้ใช้งาน” ก่อนเข้าสู่ระบบรับสมัคร
 3. กรอกข้อมูลการสมัคร ให้ครบถ้วน ตรงตามความเป็นจริง และให้ตรวจสอบความถูกต้องก่อนบันทึกข้อมูล
 4. ชำระเงินค่าสมัคร สามารถชำระเงินค่าสมัครได้ 3 ช่องทาง
  • ชำระเงินค่าสมัครผ่าน Application Mobile Banking (ได้ทุกธนาคาร) โดยสแกน QrCode หรือ Barcode ที่ปรากฎในใบแจ้งการชำระเงินค่าสมัครหรือสแกนบนหน้าจอคอมพิวเตอร์
  • ชำระเงินค่าสมัครที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย พิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินค่าสมัคร แล้วไปชำระเงินค่าสมัครที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยได้ทุกสาขา มีค่าธรรมเนียมธนาคาร 10 บาท
  • ชำระเงินค่าสมัครที่ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย

  • การสมัครจะสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครชำระเงินตามกำหนดเวลาในใบแจ้งการชำระเงินค่าสมัคร หากผู้สมัครไม่ได้ชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนดตามใบแจ้งการชำระเงินค่าสมัคร กรณีที่ยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาการสมัครผู้สมัครสามารถกรอกข้อมูลการสมัครใหม่ได้อีกครั้ง กรณีสิ้นสุดระยะเวลาการสมัคร ถือว่าผู้สมัครไม่ประสงค์จะสมัคร และจะเรียกร้องสิทธิใดๆ จากมหาวิทยาลัยไม่ได้ ทั้งนี้ผู้สมัครควรเก็บใบเสร็จ Slip ไฟล์รูปภาพ การชำระเงินไว้เป็นหลักฐาน (สำหรับตรวจสอบกรณีที่มีปัญหาการชำระเงินค่าสมัคร)
 5. ตรวจสอบสถานะการสมัครผู้สมัครสามารถตรวจสอบสถานะการสมัคร หลังจากชำระเงินแล้ว 3 วันทำการถัดไปหลังจากวันที่สมัคร
 6. พิมพ์ใบหลักฐานแสดงการสมัครเพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงในวันที่สอบสัมภาษณ์ และใช้ติดต่อกับมหาวิทยาลัย ในใบหลักฐานการสมัครจะปรากฏข้อมูลการสมัคร เลขที่สมัคร เลขที่นั่งสอบ สถานที่สอบ (เฉพาะโครงการรับตรงสอบข้อเขียน จะมีข้อมูลสถานที่สอบด้วย)

มีปัญหาการสมัคร/สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

กลุ่มงานรับเข้าศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 1626, 1627
อีเมล์ admission@op.kmutnb.ac.th
Facebook กลุ่มงานรับเข้าศึกษา มจพ.

ขั้นตอนการสมัคร

 1. อ่านข้อมูลการรับสมัครนักศึกษา จากประกาศรับสมัครของคณะ/วิทยาลัย หรือระเบียบการรับสมัคร
 2. หากยังไม่มีบัญชีผู้ใช้ ให้คลิ๊ก “สร้างบัญชีผู้ใช้งาน” ก่อนเข้าสู่ระบบรับสมัคร
 3. กรอกข้อมูลการสมัคร ให้ครบถ้วน ตรงตามความเป็นจริง และให้ตรวจสอบความถูกต้องก่อนบันทึกข้อมูล
 4. ชำระเงินค่าสมัคร สามารถชำระเงินค่าสมัครได้ 3 ช่องทาง
  • ชำระเงินค่าสมัครผ่าน Application Mobile Banking (ได้ทุกธนาคาร) โดยสแกน QrCode หรือ Barcode ที่ปรากฎในใบแจ้งการชำระเงินค่าสมัครหรือสแกนบนหน้าจอคอมพิวเตอร์
  • ชำระเงินค่าสมัครที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย พิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินค่าสมัคร แล้วไปชำระเงินค่าสมัครที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยได้ทุกสาขา มีค่าธรรมเนียมธนาคาร 10 บาท
  • ชำระเงินค่าสมัครที่ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย

  • การสมัครจะสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครชำระเงินตามกำหนดเวลาในใบแจ้งการชำระเงินค่าสมัคร หากผู้สมัครไม่ได้ชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนดตามใบแจ้งการชำระเงินค่าสมัคร กรณีที่ยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาการสมัครผู้สมัครสามารถกรอกข้อมูลการสมัครใหม่ได้อีกครั้ง กรณีสิ้นสุดระยะเวลาการสมัคร ถือว่าผู้สมัครไม่ประสงค์จะสมัคร และจะเรียกร้องสิทธิใดๆ จากมหาวิทยาลัยไม่ได้ ทั้งนี้ผู้สมัครควรเก็บใบเสร็จ Slip ไฟล์รูปภาพ การชำระเงินไว้เป็นหลักฐาน (สำหรับตรวจสอบกรณีที่มีปัญหาการชำระเงินค่าสมัคร)
 5. ตรวจสอบสถานะการสมัครผู้สมัครสามารถตรวจสอบสถานะการสมัคร หลังจากชำระเงินแล้ว 3 วันทำการถัดไปหลังจากวันที่สมัคร
 6. พิมพ์ใบหลักฐานแสดงการสมัครเพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงในวันที่สอบสัมภาษณ์ และใช้ติดต่อกับมหาวิทยาลัย ในใบหลักฐานการสมัครจะปรากฏข้อมูลการสมัคร เลขที่สมัคร เลขที่นั่งสอบ สถานที่สอบ (เฉพาะโครงการรับตรงสอบข้อเขียน จะมีข้อมูลสถานที่สอบด้วย)

สอบถามรายละเอียด

กลุ่มงานรับเข้าศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 1626, 1627
อีเมล์ admission@kmutnb.ac.th